ویژه های خبری

امروز : سه شنبه, ۰۲ مرداد ۱۴۰۳

 

آیین نامه تکمیلی ماده ۳۶ قانون نظام صنفی وظایف هیات رییسه ، طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیو ن های آن و وسایر مقررات مربوط به اداره اتاق ها و حق الزحمه خدمات آنها

طرز تشکیل جلسات هیات رییسه ، وظایف و اختیارات آن
ماده ۱ – طرز تشکیل جلسات :
۱جلسه باید در هر هفته حداقل یک بار در روز و ساعت معین تشکیل گردد
۲-جلسه با دعوت کتبی رییس و در غیاب وی یکی از نواب (به ترتیب سمت)به همراه دستور جلسه تشکیل می گردد. چنانجه هر یک از اعضا مطالبی را برای طرح در جلسه داشته باشد ، می تواند قبل از تشکیل جلسه بصورت مکتوب به دبیر اعلام نماید.
۳ریاست جلسه با رئیس اتاق و در غیاب وی نواب رییس (به ترتیب سمت) خواهد بود جلسه با حداقل چهار نفراز اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آرا معتبر خواهد بود.
۴-شرح تصمیمات متخذه، تاریخ اسامی اعضای حاضر و غایب باید توسط دبیردر دفتر صورتجلسه درج وپس از امضا حاضرین نسخه ای از آن در اختیار کلیه اعضا قرار گیرد.
۵- رییس اتاق در هر صورت مسئولیت اجرای تصمیمات را بعهده خواهد داشت. ولو اینکه در صورتجلسه برای بعضی از اعضا ی هیات رییسه تکلیفی تعیین شده باشد.

ماده ۲ – وظایف مشترک اعضا هیات رییسه:
۱پیگیری و اجرای بند های (الف) ،(د)،(ه )،(ز) ،(ح) ، (ط) ، (ن ) ،(ع ) ، (ف ) ماده ۳۷ قانون .
۲-برنامه ریزی برای اداره اتاق ، تهیه برنامه مدون برای ارتقا فعالیت ها آن انجام مقدمات تشکیل کمیسیون هر پیگیری و اجرای مصوبات اجلاس
۳- برنامه ریزی در راستای اجرای سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی با تکیه برشفافیت و روان سازی نظام توزیع ارتقا سطح خدمات رسانی به مردم کاهش هزینه های مبادلاتی از تولید تا مصرف و
۴- شناسایی مشکلات و موانع توسعه و ارتقا فعالیت های صنفی و تلاش و همکاری جهت رفع این موانع برای اتحادیه ها
۵برنامه ریزی در جهت ارتقا فعالیت ها و بهبود بهره وردی اتحادیه های تحت پوشش.
۶-برنامه ریزی پیگری و ایجاد مراکز آموزشی پژوهشی با توجه به نیاز های اتحادیه ها
۷- ارائه پیش نویس بودجه ترازنامه و صورت های مالی اتاق به اجلاس برای تصویب.
۸- بررسی پیش نویس بودجه تراز نامه و صورت های مالی اتحادیه ها
۹شناسایی موانع صدور پروانه کسب ارائه پیشنهادات اصلاحی به دبیر خانه هیات عالی نظارت
۱۰اعلام نظر نهایی نسبت به اعتراض متقاضیان پروانه کسب (حاکثر ظرف مدت ۱۵ روز پس از دریافت اعتراض).
۱۱تهیه و تنظیم دستور جلسه اجلاس و عنداللزوم ارجاع به کمیسیون ها برای بررسی و تحقیق
۱۲همکاری و معاضدت با اعضا اجلاس و کمیسیون ها
۱۳- سایر وظایف و اختیارت پیش بینی شده در قانون و آیین نامه ها.

ماده ۳- وظایف و اختیارات اعضای هیات رییسه:
رییس:
۱- انجام کلیه امور اجرائی اتاق و اداره جلسات هیات رییسه و اجلاس
۲- شرکت در جلسات کمیسیون نظارت ، سازمان ها ،ادارات ،شوراها ونهادهای قانونی.
۳- امضای کلیه اسناد و مکاتبات اتاق.
۴- ارائه گزارش از عملکرد هیات رییسه به اجلاس هر سه ماه یک بار .
۵- موافقت با مرخصی و ماموریت روسای اتحادیه ها و اعضای هیات رییسه.
۶- اخذ موافقت رییس کمیسیون نظارت جهت مرخصی و ماموریت خود.
۷- پیگیری فعالیت های توسعه ای اتاق از جمله آموزش پژوهش ارتقاء و بهره وری و توسعه صادرات.
۸- پیگری عملکرد برنامه های مدون اتاق.
۹- پیگیری ایجاد مراکز پژوهشی و آموزشی مورد نیاز اتاق.

نواب رییس:
۱- در غیاب رییس اتاق ( هنگام مرخصی یا ماموریت)نواب رییس (به ترتیب سمت) وظایف وی را بعهده دارند.
۲- حضور در جلسات کمیسیون نظارت (نواب رییس به ترتیب سمت به همراه رییس اتاق در جلسات کمیسیون شرکت نمایند).
۳- شرکت در جلسات کاری با هماهنگی رییس اتاق.
۴- پیگیری و انجام وظایف محوله از سوی رییس اتاق.
دبیر:
۱-تهیه و تنظیم دستور جلسه و صورتجلسات هیات رییسه و اجلاس
۲-بررسی نامه ها جهت طرح در جلسات هیات رئیسه و اجلاس با هماهنگی رییس اتاق.
۳- هماهنگی امور کمیسیون ها تحت نظارت رییس اتاق.
خزانه دار:
۱- مسئولیت نظارت بر امور مالی اتاق.
۲- تهیه پیش نویس بودجه تراز نامه و صورت های مالی سالانه ماهانه.
۳- ارائه گزارس عملکرد مالی اتاق به هیات رییسه به صورت ماهانه.
۴- ارائه نظرات مشورتی به اتحادیه ها در تهیه و تنظیم بودجه تراز نامه و صورت های مالی سالانه.
۵- پیگیری و نظارت بر جذب منابع و مخارج بودجه بر اساس الگوی مصوب و رعایت چارچوب های لازم الاجرا.
تبصره – اسناد و اوراق مالی اتاق مانند چک ه بروات سفته ها و قرار داد ها با امضا رییس و خزانه دار و در غیاب هر یک نائب رییس اول جایگزین می شود.

طرز تشکیل اجلاس ، وظایف و اختیارات آن
ماده ۴- اجلاس اتاق از روسای اتحادیه ها برای انجام وظایف و مسئولیت های مقرر در قانون و این آیین نامه تشکیل می شود. مدت ماموریت روسای اتحادیه ها در اتاق تا پایان مدت ماموریت آنان در هیات مدیره اتحادیه است. ودر صورت فوت ، بیماری ، محرومیت از حقوق اجتماعی (براساس آرا قطعی شده مراجع قضایی ) استعفا ، حجر یا عزل هر نماینده، اتحادیه وفق تبصره ۴ ماده ۲۲ ماده ۲۳ قانون نسبت به معرفی نماینده دیگری به اتاق ، برای مدت باقی مانده اقدام می کند.
ماده ۵- طرز تشکیل جلسات:
۱- اجلاس اتاق حداقل دو ماه یک بار و با حضور دو سوم اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با نصف به علاوه یک آرا حاضرین معتبر خواهد داشت .
۲- دعوت نامه حاوی دستور جلسه ، ساعت ، تاریخ و محل تشکیل اجلاس به همراه یک نسخه از گزارشات کمیسیون ها، می بایست حداقل یک هفته قبل از تشکیل اجلاس ( بجز در موارد اضطراری) با امضای رییس ودر غیاب وی با امضای یکی از نواب (به ترتیب سمت) به اطلاع اعضا برسد. دستور جلساتی که به اطلاع اعضا نرسیده باشد قابل طرح نخواهد بود.
موضوعات دارای اولویت بنا به پیشنهاد رییس و تصویب اجلاس و یا به پیشنهاد یک پنجم اعضادر همان جلسه قابل طرح خواهد بود. در صورت ضرورت از افراد ذی صلاح و صاحب نظر و نیز نمایندگان دستگاه های دولتی یا عمومی ذی ربط بدون داشتن حق رای ، برای حضور در اجلاس دعوت به عمل می آید.
تبصره ۱- بودجه پیشنهادی ، تراز و صورت های مالی اتحادیه ها همچنین بودجه پیشنهادی ، ترازنامه و صورت های مالی اتاق خارج از نوبت در دستور جلسه اجلاس قرار می گیرند . گزارش های مربوط باید قبل از اجلاس در اختیار اعضا قرار گیرد.
تبصره ۲- هر یک از اعضا می توانند یک هفته قبل از برگزاری اجلاس رئوس مطالبی را که برای طرح در جلسه دارند به صورت مکتوب اعلام نمایند. هیات رییسه موظف است در صورت عدم اولویت طرح موضوع در اجلاس ، ظرف مدت یک هفته دلایل آن را به صورت کتبی به اطاع وی برساند.
۳- اجلاس فوق العاده ، حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از دریافت دستور رییس کمیسیون نظارت یادرخواست اکثریت اعضای هیات رییسه و یا یک سوم اعضای اجلاس با ارسال دعوت نامه برای اعضا تشکیل گردد.
۴- در هر اجلاس قبل از قرائت دستور جلسه ، سه نفر از اعضا می توانند با رعایت تبصره ۲ ماده ۵ این آیین نامه ، به ترتیب نوبت ثبت شده هر کدام حداکثر به مدت ده دقیقه در رابطه با مسائل صنفی صحبت کنند. در صورتی که تعداد اعضا بیشتری متقاضی نطق پیش از دستور باشند هیات رییسه می توانند با درخواست آنان موافقت نماید. سپس دستور کار رییس جلسه قرائت و پس از گزارش هیات رییسه یا نماینده کمیسیون ها ، حداقل یک نفر موافق و یک نفر مخالف می توانند هر کدام به مدت ده دقیقه صحبت کنند. سپس رای گیری آغاز می شود.
۵- نحوه رای گیری به صورت علنی یا مخفی برای اخذ تصمیم توسط اجلاس تعیین می گردد.
تبصره ۱- چنانچه دستور جلسه در ارتباط با هر یک از اتحادیه های صنفی باشد ارائه نظرات نماینده آن اتحادیه قبل از رای گیری ضروری می باشد.
تبصره ۲- در صورت تشخیص اکثریت هیات رییسه یا درخواست یک سوم اعضا ، موضوع دستور جلسه برای بررسی و تحقیق بیشتر به کمیسیون یا کمیسیون های مربوط ارجاع می شود.
۶- شرح تصمیمات متخذه ، تاریخ و اسامی اعضا حاضر و غایب می بایست توسط دبیر در دفتر صورتجلسه درج و پس از امضای حاضرین نسخه ای از آن در اختیار کلیه اعضاء قرار گیرد.
ماده۶ – وظایف و اختیارات اجلاس اتاق :
۱- بررسی و تصویب بند های (ب )،(ج)،(و)،(ی)،(ک)،(م)،(س)،(ص)،(ق)،(ر)،ماده ۳۷ قانون
۲- انتخابات هیات رییسه اتاق.
۳- انتخاب اعضا کمیسیون ها با پیشنهاد هیات رییسه اتاق.

طرز تشکیل کمیسیو ن های اتاق ، وظایف و اختیارات آن
ماده ۷ – در اولین اجلاس اتاق پس از انتخاب هیات رییسه ، اعضای اجلاس از بین خود و سایر اعضای هیات مدیره اتحادیه ها، اعضای کمیسیون های اتاق را با پیشنهاد هیات رییسه برای همان دوره انتخاب می کنند. تعداد اعضای کمیسیون ها در شهرستان های مراکز استان ها حداقل پنج نفر و در سایر شهرستان ها حداقل سه نفر است. هر کمیسیون دارای یک نفر رییس ،یک نفر نائب رییس و مابقی عضو می باشند.
با اعلام کتبی رییس اتاق، افراد می توانند برای هر یک از کمیسیون ها ثبت نام نمایند. دبیر اجرایی اتاق موظف است به منظور آشنایی بیشتر اعضا با داوطلبان عضویت در کمیسیون ها،فهرست اسامی، میزان تحصیلات و سوابق تجربی آنان ضمیمه دعوتنامه برگزاری اجلاس به اطلاع کلیه اعضا اجلاس برساند.
در صورتی که تعداد داوطلبان بیشتر از تعداد اعضای کمیسیون باشد،با رای مخفی اعضا انتخاب می شوند. و در صورتی تساوی آرا به حکم قرعه عمل می شود. نتیجه آرا در همان اجلاس به وسیله دبیر اجرایی اتاق اعلام می گردد.
تبصره – عضویت رییس اتاق در کمیسیون ها ممنوع است و سایر اعضای اجلای نیز فقط می توانند عضو یکی از کمیسیون ها باشند.
ماده ۸- طرز تشکیل جلسات کمیسیو ن ها:
۱- جلسات کمیسیو ن ها حداقل هر ماه یک بار تشکیل و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر می باشد.
۲- دعوتنامه حاوی دستور جلسه، ساعت، تاریخ و محل جلسه باید حداقل یک هفته قبل از تشکیل کمیسیون ( بجز در موارد اضطراری) با امضای رییس کمیسیون و در غیاب وی نائب رییس به اطلاع اعضای اجلاس برسد
۳-شرح تصمیمات متخذه ، تاریخ و اسامی اعضا حاضر و غایب بایستی توسط دبیر در دفتر صورتجلسه ثبت و پس از امضای حاضرین نتیجه به هیات رییسه اعلام می شود.
تبصره- رییس اتاق موظف است از بین کارمندان اتاق یک نفر کارشناس مجرب را بعنوان دبیر امور کمیسیون ها برای انجام امور کارشناسی و اداری مربوط از قبیل ارتباط با اتاق و سایر کمیسیون ها، تهیه صورتجلسات و سایر امور دفتری انتخاب و در اختیار هر کمیسیون قرار دهد. انتخاب یک نفر به عنوان دبیر کلیه کمیسیون ها بلامانع است.
ماده ۹- وظایف و اختیارات مشترک کمیسیون ها :
۱- بررسی و رسیدگی به موضوعات ارجاعی از هیات رییسه و ارائه گزارشات لازم به هیات رییسه.
۲- ارائه برنامه مدون جهت ارتقا فعالیت های مرتبط با کمیسیون
۳- ارائه گزارش ماهیانه از عملکرد کمیسیون به هیات رییسه برای طرح در اجلاس.
۴- دعوت از نماینده اتحادیه ذی ربط بر اساس دستور جلسه هر کمیسیون.
تبصره – دعوت از افراد صاحب نظر در جلسات کمیسیون ها بدون داشتن حق رای
۵- همکاری و معاضدت با سایر کمیسیون ها و اتحادیه ها.
ماده ۱۰ – اتاق دارای کمیسیون های (۱) بازرسی و رسیدگی به شکایات (۲) حل اختلاف وتشخیص (۳) امور اقتصادی (۴) آموزش و پژوهش (۵)بودجه و تشکیلات (۶) امور اجتماعی و فرهنگی خواهد بود.
در صورتی که به تشخیص هیات رییسه ،موضوعی به دو یا چند کمیسیون مرتبط باشد، کمیسیون مشورتی از روسای کمیسیون های ذی ربط تشکیل می شود.
تبصره – در اتاق هایی که تعداد داوطلبان برای تشکیل کمیسیون های مستقل موضوع ماده (بجز کمیسیون بازرسی ) کافی نباشد، به تشخیص هیات رییسه ، کمیسیون های مشترک از ادغام دو یا چند کمیسیون ، تشکیل می شود. در صورت تراکم کاری ، تشکیل کمیسیون جدید به تشخیص هیات رییسه و بارعایت مفاد این آیین نامه بلامانع است.

کمیسیون بازرسی و رسیدگی به شکایات : این کمیسیون برای بازرسی و نظارت بر عملکرد اتحادیه ها در اجرای قانون خصوصا” نحوه صدور پروانه کسب و انجام وظایف محوله درماده ۳۹ قانون تشکیل می شود.کمیسیون موظف است به منظور حصول اطمینان از رعایت ضوابط و مقررات صنــفی به صورت دوره ای ، موردی و یا بر اساس شکایت و اعتراضاتی که به اتاق می رسد ، عملکرد اتحادیه ها را مورد برسی و بازرسی قرار داده و نتیجه بررسی خود را از طریق هیات رییسه به کمیسیون نظارت گزارش کند.
کمیسیون حل اختلاف وتشخیص : این کمیسیون به منظور بررسی اختلافات صنفی فی مابین افراد و اتحادیه های صنفی موضوع تبصره ۳ بند (ط) ماده ۳۰ قانون ، راهنمایی صنوف و اتحادیه ها، بررسی ضوابط داخلی اتحادیه ها ، تشکیل ، تقسیم یا ادغام اتحادیه ها ، نوع کالاها و خدمات و درجه بندی واحدهای صنفی موضوع بند های (الف)، (ج) ، (ی ) ماده ۳۷ قانون تشکیل می شود.
کمیسیون امور اقتصادی : این کمیسیون برای بررسی و ارائه راهکارهای لازم جهت تنظیم ساعت کار و ایام تعطیل واحد های صنفی موضوع بند (م) ماده ۳۷ قانون ، بررسی مشکلات و نحوه اعمال سیاست های تشویقی برای صنوف تولیدی ارتقا بهره وری در تولید و صادرات کالا و عرضه خدمات ، نرخ کا لاها و خدمات ، برگزاری نمایشگاه های صنفی ، حراج ها، فروش فوق العاده ، شناسایی نیاز های بنگاه های کوچک و متوسط ، افزایش سطح رقابت و تنظیم بازار شفافیت عرضه و توزیع کالا، تشکیل می شود.
کمیسیون آموزش و پژوهش: این کمیسیون برای ارائه راهکارهای مناسب در زمینه ارتقا دانش، آموزش و مهارت های فنی و حرفه ای صنوف ، ارتقا فرهنگ تحقیق و پژوهش از قبیل انتشار مجلات تخصصی برگزاری سمینار و کنفرانس ها و تهیه آیین نامه آموزشی مورد نیاز موضوع بند های (ب ) (ف) ماده ۳۷ قانون تشکیل می شود.
کمیسیون بودجه و تشکیلات: این کمیسیون برای بررسی بودجه ، تراز نامه و صورت های مالی اتحادیه ها و اتاق همچنین تهیه آیین نامه های مالی ، استخدامی و تشکیلاتی مورد نیاز موضوع بند های (ب ) (س)، (ص) ، (ق) ماده ۳۷ قانون وارائه راهکارهای مناسب در این خصوص تشکیل می شود.
کمیسیون امور اجتماعی و فرهنگی: این کمیســـیون برای پیگیری روابط کار بیــمه مالیــات صنوف، شناسایی ناهنجارهای فرهنگی بازار و مطالعه عوامل موثربرگسترش و تعمیق امور فرهنگی و فضایل اخلاقی نظیر برگزاری جشن ها و مراسم ملی، مذهبی و ورزشی موضوع بندهای (ز) و (ف) ماده ۳۷ قانون و ارائه راهکارهای مناسب در این خصوص تشکیل می شود.
ماده ۱۱ – رییس اتاق موظف است امکانات مورد نیاز کمیسیون ها را جهت انجام وظایف محوله فراهم نماید.
ماده ۱۲- مکاتبات مورد نیاز کمیسیون هااز طریق اتاق انجام می شود و کمیسیون ها حق مکاتبه مستقل ندارند.
سایر مقررات
ماده ۱۳- مراحل رسیدگی به غیت اعضا:
اجلاس اتاق: در صورتی که هر یک از اعضا اجلاس سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب در یک سال غیبت نماید می بایست مراتب در اولین هیات رییسه مطرح و در صورت تشخیص غیر موجه بودن، موضوع به کمیسیون نظارت اعلام گردد. ضمنا” چنانچه عضوی به علت ناتوانی جسمی و یا بیماری بیش از سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب در یک سال غیبت موجه داشته باشد. بنا به درخواست هیات رییسه و تایید اجلاس، عدم توانایی وی در ایفای وظایف نمایندگی برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت منعکس می گردد.
هیات رئیسه : چنانچه هر یک از اعضا هیات رییسه سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب در یک سال در جلسات غیبت نمایند . رییس کمیسیون نظارت موظف است ، مراتب را در اولین جلسه کمیسیون نظارت با حضور وی به منظور اخذ تصمیم مطرح نماید.
کمیسیون: در صورتی که اعضا هرکمیسیون سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب در یک سال غیبت نماید می بایست هیات رییسه موظف است ، مراتب را در اولین اجلاس اتاق مطرح و در صورت تشخیص غیر موجه بودن، نسبت به انتخاب فرد جدید با رعایت مقررات این آیین نامه اقدام نماید.

ماده ۱۴- مراحل رسیدگی به استعفای اعضا:
اجلاس اتاق: پس از پذیرش استعفای هر یک از روسای اتحادیه ها در جلسه هیات مدیره اتحادیه ، هیات رییسه موظف است ، موضوع را با حضور وی در اولین اجلاس مطرح و نتیجه را به رییس کمیسیوننظارت اعلام نماید تا طبق تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون اقدام گردد.
هیات رییسه :در صورت در خواست استعفا هر یک ا ز اعضا هیات رییسه، موضوع در اولین اجلاس اتاق با حضور وی مطرح ونتیجه از طریق هیات رییسه به رییس کمیسیون نظارت اعلام می شودتا طبق ماده ۱۳ آیین نامه مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۹۲ اقدام گردد.
کمیسیون :در صورت در خواست استعفا هر یک ا ز اعضا کمیسیون ها، موضوع در اولین اجلاس مطرح تا نسبت به انتخاب عضو جایگزین اقدام گردد.
ماده۵ ۱-رییس اتاق موظف است به منظور اداره امور اجرایی، نسبت به بکارگیری یک نفر با حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی و سابقه اجرایی در سازمان های غیر انتفاعی یادستگاه های اجرایی به عنوان دبیر اجرایی اتاق اقدام نماید. رییس اتاق و سایر اعضای هیات رییسه می توانند تمام یا بخشی از اختیارات خود را در ارتباط با اداره اتاق به دبیر اجرایی تفویض نمایند.
ماده ۱۶- رییس اتاق موظف است با کسب موافقت هیات رییسه به منظور انجام هر چه بهتر وظایف قانونی خود از خدمات افراد متخصص به شرح ذیل استفاده نماید.
۱- حداقل یک نفر با مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق جهت دفتر حقوقی اتاق
۲- یک یا چند نفر با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا بالاتر به عنوان مشاور در زمینه های تخصصی مورد نیاز
ماده ۱۷-چگونگی استخدام ، انتصاب کارکنان و مشاورین اتاق، تعیین حقوق و مزایا، وظایف و اختیارات آنان بر اساس مقرراتی است که بنا به پیشنهاد رئیس اتاق ایران به تایید دبیرخانه هیات عالی نظارت خواهد رسید.
ماده ۱۸- حق الجلسه اعضا کمیسیون ها و مشاورین در بودجه سالانه پیش بینی و برحسب ساعت کار قابل پرداخت است.
ماده ۱۹-این آیین نامه در اجرای ماده ۳۶ مکرر قانون نظام صنفی مصوب ۱۲/۰۶/۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی مشتمل بر ۱۹ ماده و ۹ تبصره تهیه و در تاریخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۳ توسط وزیر صنعت ، معدن و تجارت مورد تصویب قرار گرفت . و به آیین نامه اجرایی ماده ۳۶ مصوب تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۲ الحاق می گردد . از تاریخ تصویب ، آیین نامه قبلی لغو می گردد.

 

آیین نامه تکمیلی ماده ۳۶ قانون نظام صنفی وظایف هیات رییسه ، طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیو ن های آن و وسایر مقررات مربوط به اداره اتاق ها و حق الزحمه خدمات آنها

طرز تشکیل جلسات هیات رییسه ، وظایف و اختیارات آن
ماده ۱ – طرز تشکیل جلسات :
۱جلسه باید در هر هفته حداقل یک بار در روز و ساعت معین تشکیل گردد
۲-جلسه با دعوت کتبی رییس و در غیاب وی یکی از نواب (به ترتیب سمت)به همراه دستور جلسه تشکیل می گردد. چنانجه هر یک از اعضا مطالبی را برای طرح در جلسه داشته باشد ، می تواند قبل از تشکیل جلسه بصورت مکتوب به دبیر اعلام نماید.
۳ریاست جلسه با رئیس اتاق و در غیاب وی نواب رییس (به ترتیب سمت) خواهد بود جلسه با حداقل چهار نفراز اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آرا معتبر خواهد بود.
۴-شرح تصمیمات متخذه، تاریخ اسامی اعضای حاضر و غایب باید توسط دبیردر دفتر صورتجلسه درج وپس از امضا حاضرین نسخه ای از آن در اختیار کلیه اعضا قرار گیرد.
۵- رییس اتاق در هر صورت مسئولیت اجرای تصمیمات را بعهده خواهد داشت. ولو اینکه در صورتجلسه برای بعضی از اعضا ی هیات رییسه تکلیفی تعیین شده باشد.

ماده ۲ – وظایف مشترک اعضا هیات رییسه:
۱پیگیری و اجرای بند های (الف) ،(د)،(ه )،(ز) ،(ح) ، (ط) ، (ن ) ،(ع ) ، (ف ) ماده ۳۷ قانون .
۲-برنامه ریزی برای اداره اتاق ، تهیه برنامه مدون برای ارتقا فعالیت ها آن انجام مقدمات تشکیل کمیسیون هر پیگیری و اجرای مصوبات اجلاس
۳- برنامه ریزی در راستای اجرای سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی با تکیه برشفافیت و روان سازی نظام توزیع ارتقا سطح خدمات رسانی به مردم کاهش هزینه های مبادلاتی از تولید تا مصرف و
۴- شناسایی مشکلات و موانع توسعه و ارتقا فعالیت های صنفی و تلاش و همکاری جهت رفع این موانع برای اتحادیه ها
۵برنامه ریزی در جهت ارتقا فعالیت ها و بهبود بهره وردی اتحادیه های تحت پوشش.
۶-برنامه ریزی پیگری و ایجاد مراکز آموزشی پژوهشی با توجه به نیاز های اتحادیه ها
۷- ارائه پیش نویس بودجه ترازنامه و صورت های مالی اتاق به اجلاس برای تصویب.
۸- بررسی پیش نویس بودجه تراز نامه و صورت های مالی اتحادیه ها
۹شناسایی موانع صدور پروانه کسب ارائه پیشنهادات اصلاحی به دبیر خانه هیات عالی نظارت
۱۰اعلام نظر نهایی نسبت به اعتراض متقاضیان پروانه کسب (حاکثر ظرف مدت ۱۵ روز پس از دریافت اعتراض).
۱۱تهیه و تنظیم دستور جلسه اجلاس و عنداللزوم ارجاع به کمیسیون ها برای بررسی و تحقیق
۱۲همکاری و معاضدت با اعضا اجلاس و کمیسیون ها
۱۳- سایر وظایف و اختیارت پیش بینی شده در قانون و آیین نامه ها.

ماده ۳- وظایف و اختیارات اعضای هیات رییسه:
رییس:
۱- انجام کلیه امور اجرائی اتاق و اداره جلسات هیات رییسه و اجلاس
۲- شرکت در جلسات کمیسیون نظارت ، سازمان ها ،ادارات ،شوراها ونهادهای قانونی.
۳- امضای کلیه اسناد و مکاتبات اتاق.
۴- ارائه گزارش از عملکرد هیات رییسه به اجلاس هر سه ماه یک بار .
۵- موافقت با مرخصی و ماموریت روسای اتحادیه ها و اعضای هیات رییسه.
۶- اخذ موافقت رییس کمیسیون نظارت جهت مرخصی و ماموریت خود.
۷- پیگیری فعالیت های توسعه ای اتاق از جمله آموزش پژوهش ارتقاء و بهره وری و توسعه صادرات.
۸- پیگری عملکرد برنامه های مدون اتاق.
۹- پیگیری ایجاد مراکز پژوهشی و آموزشی مورد نیاز اتاق.

نواب رییس:
۱- در غیاب رییس اتاق ( هنگام مرخصی یا ماموریت)نواب رییس (به ترتیب سمت) وظایف وی را بعهده دارند.
۲- حضور در جلسات کمیسیون نظارت (نواب رییس به ترتیب سمت به همراه رییس اتاق در جلسات کمیسیون شرکت نمایند).
۳- شرکت در جلسات کاری با هماهنگی رییس اتاق.
۴- پیگیری و انجام وظایف محوله از سوی رییس اتاق.
دبیر:
۱-تهیه و تنظیم دستور جلسه و صورتجلسات هیات رییسه و اجلاس
۲-بررسی نامه ها جهت طرح در جلسات هیات رئیسه و اجلاس با هماهنگی رییس اتاق.
۳- هماهنگی امور کمیسیون ها تحت نظارت رییس اتاق.
خزانه دار:
۱- مسئولیت نظارت بر امور مالی اتاق.
۲- تهیه پیش نویس بودجه تراز نامه و صورت های مالی سالانه ماهانه.
۳- ارائه گزارس عملکرد مالی اتاق به هیات رییسه به صورت ماهانه.
۴- ارائه نظرات مشورتی به اتحادیه ها در تهیه و تنظیم بودجه تراز نامه و صورت های مالی سالانه.
۵- پیگیری و نظارت بر جذب منابع و مخارج بودجه بر اساس الگوی مصوب و رعایت چارچوب های لازم الاجرا.
تبصره – اسناد و اوراق مالی اتاق مانند چک ه بروات سفته ها و قرار داد ها با امضا رییس و خزانه دار و در غیاب هر یک نائب رییس اول جایگزین می شود.

طرز تشکیل اجلاس ، وظایف و اختیارات آن
ماده ۴- اجلاس اتاق از روسای اتحادیه ها برای انجام وظایف و مسئولیت های مقرر در قانون و این آیین نامه تشکیل می شود. مدت ماموریت روسای اتحادیه ها در اتاق تا پایان مدت ماموریت آنان در هیات مدیره اتحادیه است. ودر صورت فوت ، بیماری ، محرومیت از حقوق اجتماعی (براساس آرا قطعی شده مراجع قضایی ) استعفا ، حجر یا عزل هر نماینده، اتحادیه وفق تبصره ۴ ماده ۲۲ ماده ۲۳ قانون نسبت به معرفی نماینده دیگری به اتاق ، برای مدت باقی مانده اقدام می کند.
ماده ۵- طرز تشکیل جلسات:
۱- اجلاس اتاق حداقل دو ماه یک بار و با حضور دو سوم اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با نصف به علاوه یک آرا حاضرین معتبر خواهد داشت .
۲- دعوت نامه حاوی دستور جلسه ، ساعت ، تاریخ و محل تشکیل اجلاس به همراه یک نسخه از گزارشات کمیسیون ها، می بایست حداقل یک هفته قبل از تشکیل اجلاس ( بجز در موارد اضطراری) با امضای رییس ودر غیاب وی با امضای یکی از نواب (به ترتیب سمت) به اطلاع اعضا برسد. دستور جلساتی که به اطلاع اعضا نرسیده باشد قابل طرح نخواهد بود.
موضوعات دارای اولویت بنا به پیشنهاد رییس و تصویب اجلاس و یا به پیشنهاد یک پنجم اعضادر همان جلسه قابل طرح خواهد بود. در صورت ضرورت از افراد ذی صلاح و صاحب نظر و نیز نمایندگان دستگاه های دولتی یا عمومی ذی ربط بدون داشتن حق رای ، برای حضور در اجلاس دعوت به عمل می آید.
تبصره ۱- بودجه پیشنهادی ، تراز و صورت های مالی اتحادیه ها همچنین بودجه پیشنهادی ، ترازنامه و صورت های مالی اتاق خارج از نوبت در دستور جلسه اجلاس قرار می گیرند . گزارش های مربوط باید قبل از اجلاس در اختیار اعضا قرار گیرد.
تبصره ۲- هر یک از اعضا می توانند یک هفته قبل از برگزاری اجلاس رئوس مطالبی را که برای طرح در جلسه دارند به صورت مکتوب اعلام نمایند. هیات رییسه موظف است در صورت عدم اولویت طرح موضوع در اجلاس ، ظرف مدت یک هفته دلایل آن را به صورت کتبی به اطاع وی برساند.
۳- اجلاس فوق العاده ، حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از دریافت دستور رییس کمیسیون نظارت یادرخواست اکثریت اعضای هیات رییسه و یا یک سوم اعضای اجلاس با ارسال دعوت نامه برای اعضا تشکیل گردد.
۴- در هر اجلاس قبل از قرائت دستور جلسه ، سه نفر از اعضا می توانند با رعایت تبصره ۲ ماده ۵ این آیین نامه ، به ترتیب نوبت ثبت شده هر کدام حداکثر به مدت ده دقیقه در رابطه با مسائل صنفی صحبت کنند. در صورتی که تعداد اعضا بیشتری متقاضی نطق پیش از دستور باشند هیات رییسه می توانند با درخواست آنان موافقت نماید. سپس دستور کار رییس جلسه قرائت و پس از گزارش هیات رییسه یا نماینده کمیسیون ها ، حداقل یک نفر موافق و یک نفر مخالف می توانند هر کدام به مدت ده دقیقه صحبت کنند. سپس رای گیری آغاز می شود.
۵- نحوه رای گیری به صورت علنی یا مخفی برای اخذ تصمیم توسط اجلاس تعیین می گردد.
تبصره ۱- چنانچه دستور جلسه در ارتباط با هر یک از اتحادیه های صنفی باشد ارائه نظرات نماینده آن اتحادیه قبل از رای گیری ضروری می باشد.
تبصره ۲- در صورت تشخیص اکثریت هیات رییسه یا درخواست یک سوم اعضا ، موضوع دستور جلسه برای بررسی و تحقیق بیشتر به کمیسیون یا کمیسیون های مربوط ارجاع می شود.
۶- شرح تصمیمات متخذه ، تاریخ و اسامی اعضا حاضر و غایب می بایست توسط دبیر در دفتر صورتجلسه درج و پس از امضای حاضرین نسخه ای از آن در اختیار کلیه اعضاء قرار گیرد.
ماده۶ – وظایف و اختیارات اجلاس اتاق :
۱- بررسی و تصویب بند های (ب )،(ج)،(و)،(ی)،(ک)،(م)،(س)،(ص)،(ق)،(ر)،ماده ۳۷ قانون
۲- انتخابات هیات رییسه اتاق.
۳- انتخاب اعضا کمیسیون ها با پیشنهاد هیات رییسه اتاق.

طرز تشکیل کمیسیو ن های اتاق ، وظایف و اختیارات آن
ماده ۷ – در اولین اجلاس اتاق پس از انتخاب هیات رییسه ، اعضای اجلاس از بین خود و سایر اعضای هیات مدیره اتحادیه ها، اعضای کمیسیون های اتاق را با پیشنهاد هیات رییسه برای همان دوره انتخاب می کنند. تعداد اعضای کمیسیون ها در شهرستان های مراکز استان ها حداقل پنج نفر و در سایر شهرستان ها حداقل سه نفر است. هر کمیسیون دارای یک نفر رییس ،یک نفر نائب رییس و مابقی عضو می باشند.
با اعلام کتبی رییس اتاق، افراد می توانند برای هر یک از کمیسیون ها ثبت نام نمایند. دبیر اجرایی اتاق موظف است به منظور آشنایی بیشتر اعضا با داوطلبان عضویت در کمیسیون ها،فهرست اسامی، میزان تحصیلات و سوابق تجربی آنان ضمیمه دعوتنامه برگزاری اجلاس به اطلاع کلیه اعضا اجلاس برساند.
در صورتی که تعداد داوطلبان بیشتر از تعداد اعضای کمیسیون باشد،با رای مخفی اعضا انتخاب می شوند. و در صورتی تساوی آرا به حکم قرعه عمل می شود. نتیجه آرا در همان اجلاس به وسیله دبیر اجرایی اتاق اعلام می گردد.
تبصره – عضویت رییس اتاق در کمیسیون ها ممنوع است و سایر اعضای اجلای نیز فقط می توانند عضو یکی از کمیسیون ها باشند.
ماده ۸- طرز تشکیل جلسات کمیسیو ن ها:
۱- جلسات کمیسیو ن ها حداقل هر ماه یک بار تشکیل و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر می باشد.
۲- دعوتنامه حاوی دستور جلسه، ساعت، تاریخ و محل جلسه باید حداقل یک هفته قبل از تشکیل کمیسیون ( بجز در موارد اضطراری) با امضای رییس کمیسیون و در غیاب وی نائب رییس به اطلاع اعضای اجلاس برسد
۳-شرح تصمیمات متخذه ، تاریخ و اسامی اعضا حاضر و غایب بایستی توسط دبیر در دفتر صورتجلسه ثبت و پس از امضای حاضرین نتیجه به هیات رییسه اعلام می شود.
تبصره- رییس اتاق موظف است از بین کارمندان اتاق یک نفر کارشناس مجرب را بعنوان دبیر امور کمیسیون ها برای انجام امور کارشناسی و اداری مربوط از قبیل ارتباط با اتاق و سایر کمیسیون ها، تهیه صورتجلسات و سایر امور دفتری انتخاب و در اختیار هر کمیسیون قرار دهد. انتخاب یک نفر به عنوان دبیر کلیه کمیسیون ها بلامانع است.
ماده ۹- وظایف و اختیارات مشترک کمیسیون ها :
۱- بررسی و رسیدگی به موضوعات ارجاعی از هیات رییسه و ارائه گزارشات لازم به هیات رییسه.
۲- ارائه برنامه مدون جهت ارتقا فعالیت های مرتبط با کمیسیون
۳- ارائه گزارش ماهیانه از عملکرد کمیسیون به هیات رییسه برای طرح در اجلاس.
۴- دعوت از نماینده اتحادیه ذی ربط بر اساس دستور جلسه هر کمیسیون.
تبصره – دعوت از افراد صاحب نظر در جلسات کمیسیون ها بدون داشتن حق رای
۵- همکاری و معاضدت با سایر کمیسیون ها و اتحادیه ها.
ماده ۱۰ – اتاق دارای کمیسیون های (۱) بازرسی و رسیدگی به شکایات (۲) حل اختلاف وتشخیص (۳) امور اقتصادی (۴) آموزش و پژوهش (۵)بودجه و تشکیلات (۶) امور اجتماعی و فرهنگی خواهد بود.
در صورتی که به تشخیص هیات رییسه ،موضوعی به دو یا چند کمیسیون مرتبط باشد، کمیسیون مشورتی از روسای کمیسیون های ذی ربط تشکیل می شود.
تبصره – در اتاق هایی که تعداد داوطلبان برای تشکیل کمیسیون های مستقل موضوع ماده (بجز کمیسیون بازرسی ) کافی نباشد، به تشخیص هیات رییسه ، کمیسیون های مشترک از ادغام دو یا چند کمیسیون ، تشکیل می شود. در صورت تراکم کاری ، تشکیل کمیسیون جدید به تشخیص هیات رییسه و بارعایت مفاد این آیین نامه بلامانع است.

کمیسیون بازرسی و رسیدگی به شکایات : این کمیسیون برای بازرسی و نظارت بر عملکرد اتحادیه ها در اجرای قانون خصوصا” نحوه صدور پروانه کسب و انجام وظایف محوله درماده ۳۹ قانون تشکیل می شود.کمیسیون موظف است به منظور حصول اطمینان از رعایت ضوابط و مقررات صنــفی به صورت دوره ای ، موردی و یا بر اساس شکایت و اعتراضاتی که به اتاق می رسد ، عملکرد اتحادیه ها را مورد برسی و بازرسی قرار داده و نتیجه بررسی خود را از طریق هیات رییسه به کمیسیون نظارت گزارش کند.
کمیسیون حل اختلاف وتشخیص : این کمیسیون به منظور بررسی اختلافات صنفی فی مابین افراد و اتحادیه های صنفی موضوع تبصره ۳ بند (ط) ماده ۳۰ قانون ، راهنمایی صنوف و اتحادیه ها، بررسی ضوابط داخلی اتحادیه ها ، تشکیل ، تقسیم یا ادغام اتحادیه ها ، نوع کالاها و خدمات و درجه بندی واحدهای صنفی موضوع بند های (الف)، (ج) ، (ی ) ماده ۳۷ قانون تشکیل می شود.
کمیسیون امور اقتصادی : این کمیسیون برای بررسی و ارائه راهکارهای لازم جهت تنظیم ساعت کار و ایام تعطیل واحد های صنفی موضوع بند (م) ماده ۳۷ قانون ، بررسی مشکلات و نحوه اعمال سیاست های تشویقی برای صنوف تولیدی ارتقا بهره وری در تولید و صادرات کالا و عرضه خدمات ، نرخ کا لاها و خدمات ، برگزاری نمایشگاه های صنفی ، حراج ها، فروش فوق العاده ، شناسایی نیاز های بنگاه های کوچک و متوسط ، افزایش سطح رقابت و تنظیم بازار شفافیت عرضه و توزیع کالا، تشکیل می شود.
کمیسیون آموزش و پژوهش: این کمیسیون برای ارائه راهکارهای مناسب در زمینه ارتقا دانش، آموزش و مهارت های فنی و حرفه ای صنوف ، ارتقا فرهنگ تحقیق و پژوهش از قبیل انتشار مجلات تخصصی برگزاری سمینار و کنفرانس ها و تهیه آیین نامه آموزشی مورد نیاز موضوع بند های (ب ) (ف) ماده ۳۷ قانون تشکیل می شود.
کمیسیون بودجه و تشکیلات: این کمیسیون برای بررسی بودجه ، تراز نامه و صورت های مالی اتحادیه ها و اتاق همچنین تهیه آیین نامه های مالی ، استخدامی و تشکیلاتی مورد نیاز موضوع بند های (ب ) (س)، (ص) ، (ق) ماده ۳۷ قانون وارائه راهکارهای مناسب در این خصوص تشکیل می شود.
کمیسیون امور اجتماعی و فرهنگی: این کمیســـیون برای پیگیری روابط کار بیــمه مالیــات صنوف، شناسایی ناهنجارهای فرهنگی بازار و مطالعه عوامل موثربرگسترش و تعمیق امور فرهنگی و فضایل اخلاقی نظیر برگزاری جشن ها و مراسم ملی، مذهبی و ورزشی موضوع بندهای (ز) و (ف) ماده ۳۷ قانون و ارائه راهکارهای مناسب در این خصوص تشکیل می شود.
ماده ۱۱ – رییس اتاق موظف است امکانات مورد نیاز کمیسیون ها را جهت انجام وظایف محوله فراهم نماید.
ماده ۱۲- مکاتبات مورد نیاز کمیسیون هااز طریق اتاق انجام می شود و کمیسیون ها حق مکاتبه مستقل ندارند.
سایر مقررات
ماده ۱۳- مراحل رسیدگی به غیت اعضا:
اجلاس اتاق: در صورتی که هر یک از اعضا اجلاس سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب در یک سال غیبت نماید می بایست مراتب در اولین هیات رییسه مطرح و در صورت تشخیص غیر موجه بودن، موضوع به کمیسیون نظارت اعلام گردد. ضمنا” چنانچه عضوی به علت ناتوانی جسمی و یا بیماری بیش از سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب در یک سال غیبت موجه داشته باشد. بنا به درخواست هیات رییسه و تایید اجلاس، عدم توانایی وی در ایفای وظایف نمایندگی برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت منعکس می گردد.
هیات رئیسه : چنانچه هر یک از اعضا هیات رییسه سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب در یک سال در جلسات غیبت نمایند . رییس کمیسیون نظارت موظف است ، مراتب را در اولین جلسه کمیسیون نظارت با حضور وی به منظور اخذ تصمیم مطرح نماید.
کمیسیون: در صورتی که اعضا هرکمیسیون سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب در یک سال غیبت نماید می بایست هیات رییسه موظف است ، مراتب را در اولین اجلاس اتاق مطرح و در صورت تشخیص غیر موجه بودن، نسبت به انتخاب فرد جدید با رعایت مقررات این آیین نامه اقدام نماید.

ماده ۱۴- مراحل رسیدگی به استعفای اعضا:
اجلاس اتاق: پس از پذیرش استعفای هر یک از روسای اتحادیه ها در جلسه هیات مدیره اتحادیه ، هیات رییسه موظف است ، موضوع را با حضور وی در اولین اجلاس مطرح و نتیجه را به رییس کمیسیوننظارت اعلام نماید تا طبق تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون اقدام گردد.
هیات رییسه :در صورت در خواست استعفا هر یک ا ز اعضا هیات رییسه، موضوع در اولین اجلاس اتاق با حضور وی مطرح ونتیجه از طریق هیات رییسه به رییس کمیسیون نظارت اعلام می شودتا طبق ماده ۱۳ آیین نامه مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۹۲ اقدام گردد.
کمیسیون :در صورت در خواست استعفا هر یک ا ز اعضا کمیسیون ها، موضوع در اولین اجلاس مطرح تا نسبت به انتخاب عضو جایگزین اقدام گردد.
ماده۵ ۱-رییس اتاق موظف است به منظور اداره امور اجرایی، نسبت به بکارگیری یک نفر با حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی و سابقه اجرایی در سازمان های غیر انتفاعی یادستگاه های اجرایی به عنوان دبیر اجرایی اتاق اقدام نماید. رییس اتاق و سایر اعضای هیات رییسه می توانند تمام یا بخشی از اختیارات خود را در ارتباط با اداره اتاق به دبیر اجرایی تفویض نمایند.
ماده ۱۶- رییس اتاق موظف است با کسب موافقت هیات رییسه به منظور انجام هر چه بهتر وظایف قانونی خود از خدمات افراد متخصص به شرح ذیل استفاده نماید.
۱- حداقل یک نفر با مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق جهت دفتر حقوقی اتاق
۲- یک یا چند نفر با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا بالاتر به عنوان مشاور در زمینه های تخصصی مورد نیاز
ماده ۱۷-چگونگی استخدام ، انتصاب کارکنان و مشاورین اتاق، تعیین حقوق و مزایا، وظایف و اختیارات آنان بر اساس مقرراتی است که بنا به پیشنهاد رئیس اتاق ایران به تایید دبیرخانه هیات عالی نظارت خواهد رسید.
ماده ۱۸- حق الجلسه اعضا کمیسیون ها و مشاورین در بودجه سالانه پیش بینی و برحسب ساعت کار قابل پرداخت است.
ماده ۱۹-این آیین نامه در اجرای ماده ۳۶ مکرر قانون نظام صنفی مصوب ۱۲/۰۶/۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی مشتمل بر ۱۹ ماده و ۹ تبصره تهیه و در تاریخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۳ توسط وزیر صنعت ، معدن و تجارت مورد تصویب قرار گرفت . و به آیین نامه اجرایی ماده ۳۶ مصوب تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۲ الحاق می گردد . از تاریخ تصویب ، آیین نامه قبلی لغو می گردد.

 

 

 

 

شرح وظایف و فعالیت های اتاق اصناف استان البرز