ویژه های خبری

امروز : جمعه, ۲۴ مرداد ۱۳۹۹

به استناد بند 18 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 36 قانون نظام صنفی در اجلاس مورخ 11/6/98 در محل اتاق اصناف انتخابات کمیسیون های اتاق برگزار و نتیجه آن بشرح ذیل اعلام میگردد:
1-کمیسیون بازرسی و رسیدگی به شکایات :
کاظم حاجی محمدی توران پشتی _ علی لطفی – ابوالفضل دهقان _ محمدمهدی غفوریان پیرنیا _ بهرام آجورلو
2- کمیسیون حل اختلاف و تشخیص :
اسداله غلامرضایی _ محمد بهرامی صالح _ زهرا پیری _ غلامرضا حسینی راد _ امر اله سرحدی
3- کمیسیون امور اقتصادی :
محمد نریمانی _ منصور جوادی _ سیدرضا امامی میبدی _ رضا سلطانمحمدی _ بیت اله عبدی
4- کمیسیون آموزش و پژوهش :
امید تهرانی _ حسین رحمتی کیا _ محمد فیروزی _ محمود فتاحی _ فریدون کردلو
5- کمیسیون بودجه و تشکیلات :
مسیح ناطقی _ محمدرضا احسانی نیا _ منوچهر شفیع بگلی _ رضا صنعتی _ محمد فتحی
6- کمیسیون امور اجتماعی و فرهنگی :
ناصر کمالی _ امیر آجورلو _ عباس عاشری _ یوسف اکبری _ هوشنگ مدیرروستا