ویژه های خبری

امروز : جمعه, ۰۸ مرداد ۱۴۰۰

تعاریف
ماده ۱- تعاریف:
قانون: قانون نظام صنفی .
کمیسیون: کمیسیون نظارت شهرستان.
اتاق: اتاق اصناف شهرستان.
اتحادیه : اتحادیه صنفی
هیأت مدیره: هیأت مدیره اتحادیه.
بازرس: بازرس اتحادیه
داوطلبان: داوطلبتان عضویت در هیأت مدیره و بازرسان
انتخابات: انتخابات عضویت در هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه
هیأت اجرایی: هیأت اجرایی برگزاری انتخابات.
کمیته: کمیته بررسی و تطبیق شرایط داوطلبان.

شرایط انتخاب کنندگان
ماده ۲- داشتن پروانه کسب دائم یا موقت(با رعایت تبصره ۲ ماده ۵ قانون)
تبصره- هر فرد صنفی در انتخابات دارای یک حق رأی می باشد حتی در صورت داشتن بیش از یک پروانه کسب در همان صنف
شرایط انتخاب شوندگان
ماده ۳- شرایط داوطلبان(هیأت مدیره و بازرسان) عبارت است از:
تابعیت جمهوری اسلامی ایران(با ارائه شناسنامه و تصویر آن).
نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر(با استعلام از مراجع ذی صلاح قضایی).
اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران(با استعلام از وزارت اطلاعات).
عدم ممنوعیت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشکستگی و افلاس(با استعلام از مراجع ذیصلاح قضایی).
عدم اعتیاد به مواد مخدر (با استعلام از نیروی انتظامی).
عدم اشتهار به فساد (با استعلام از نیروی انتظامی).
داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیأت مدیره، (مدرک تحصیلی یا گواهی معتبر از اداره آموزش و پرورش).
حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال(با ارائه شناسنامه و تصویر آن).
داشتن پروانه کسب معتبر دائم(با ارائه تصویر پروانه کسب و استعلام از اتاق).
تبصره- پروانه کسب معتبر، مجوزی است که تاریخ اعتبار آن منقضی نگردیده، صاحب آن تغییر شغل نداده و واحد صنفی خود را به غیر واگذار و یا اجراه نداده باشد، واحد صنفی فعال و مکارن آن تغییر نیافته باشد.
وثاقت و امانت (اصل برائت است مگر وجود مدرک مستندی مبنی بر فقدان وثاقت و امانت)

هیأت اجرایی برگزاری انتخابات

ماده ۴- به منظور برگزاری انتخابات، هیأت اجرایی زیر نظر رئیس کمیسیون و با ترکیب نمایندگان دستگاههای زیر تشکیل و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر می باشد:
سازمان یا اداره صنعت، معدن و تجارت. (به عنوان رئیس).
استانداری در مرکز استان و فرمانداری در سایر شهرستان ها.
یکی از اعضای هیأت رئیسه اتاق به انتخاب هیأت رئیسه، مشروط بر اینکه فرد مذکور داوطلب عضویت در هیأت مدیره نباشد.
ماده ۵- محل استقرار هیأت اجرایی در سازمان یا اداره صنعت، معدن و تجارت و محل اخذ رأی توسط هیأت اجرایی با همکاری اتحادیه مربوط تعیین می گردد. هنچنین در صورت گستردگی و شرایط جغرافیای هر شهرستان، هیأت اجرایی می تواند نسبت به افزایش محل اخذ رأی و تعیین اعضای متناظر دستگاههای ذی ربط اقدام نماید. ناظران فوق الذکر تحت مدیریت هیأت اجرایی کلیه وظایف آن را در شعب فرعی بر عهده خواهند داشت.
ماده ۶- کمیسیون موظف است شش ماه قبل از پایان عمر قانونی هر اتحادیه، دستور برگزاری انتخابات آن اتحادیه را به هیأت اجرایی صادر نموده تا انتخابات در مهلت مذکور برگزار گردد. هیأت اجرایی موظف است پس از صدور دستور انجام انتخابات، نسبت به فراخوان ثبت نام (حاوی زمان و مکان ثبت نام و شرایط داوطلبان) اقدام و از داوطلبان دعوت نماید تا جهت ثبت نام به مدت پانزده روز به دفتر هیأت اجرایی مراجعه نمایند.
تبصره ۱- فراخوان ثبت نام فقط به روش های ذیل مجاز است: (هر سه روش یا حداقل دو روش)
الف-انتشار آگهی در روزنامه کثیر الانتشار محلی
ب- ابلاغ آگهی به کلیه اعضاء اتحادیه و اخذ امضاء آنها.
ج- ارسال پیامک برای کلیه اعضا اتحادیه.
تبصره ۲- داوطلبان حائز شرایط مکلفند شخصاً با مراجعه به هیأت اجرایی نسبت به تکمیل پرسشنامه (مطابق الگوی دبیرخانه هیأت عالی نظارت) و ارائه تصاویر پروانه کسب، شناسنامه، کارت ملی، مدرک تحصیلی و اصل آنها (جهت تطبیق) به انضمام شش قطعه عکس ۴×۶ جهت ثبت نام اقدام نمایند.
تبصره ۳- از زمان لازم الاجرا شدن قانون، عضویت افراد در هیأت مدیره بیش از دو دوره متولی و یا چهار دوره متناوب ممنوع می باشد.
تبصره ۴- افراد زیر نمی توانند در اولین انتخابات بعدی اتحادیه داوطلب شوند:
اعضای معزول هیأت مدیره .
اعضای هیأت مدیره یا داوطلبانب که استعفا و انصراف آنان به تشخیص کمیسیون موجب اخلال در برگزاری انتخابات شده است.
تبصره ۵- افراد موضوع تبصره ۶ ماده ۲۲ قانون در صورتی می توانند داوطلب شوند که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نمایند. ارایه مدارک رسمی پذیرش استعفا آنان پیش از شروع به کار در هیأت مدیره الزامی است.
ماده ۷- چنانچه تعداد داوطلبان عضویت در هیأت مدیره برای اتحادیه های دارای کمتر از هزار عضو کمتر از ده نفر و در اتحادیه های بیش از هزار عضو کمتر از پانزده نفر و تعداد داوطلبان بازرس کمتر از سه نفر باشد، هیأت اجرایی موظف است مهلت ثبت نام را حداکثر برای دو نو بت متوالی و هر نوبت به مدت ده روز تمدید نماید. پس از پایان ثبت نام هیأت اجرایی موظف است فهرست داوطلبان را برای بررسی به کمیته ارسال نماید.
تبصره- چنانچه تعداد داوطلبان ثبت نام شده کمتر از حد نصاب مقرر در این ماده شوند، کمیسیون موظف است نسبت به ادغام اتحادیه اقدام نماید.

کمیته بررسی و تطبیق شرایط داوطلبان
ماده ۸ –به منظور بررسی و تطبیق شرایط داوطلبان، کمیته ای با ترکیب نمایندگان دستگاههای زیر تشکیل و تصمیمات آن با اکثریت آرا صورت می گیرد:
وزارت صنعت، معدن و تجارت(به عنوان رئیس).
سازمان تعزیرات حکومتی.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
دو نفر از اتاق(به انتخاب اجلاس عمومی اتاق، مشروط بر اینکه خود نامزد انتخابات نباشد.)
تبصره- وظیفه این کمیته، تطبیق شرایط مندرج در ماده ۳ این آیین نامه و حصول اطمینان از صحت موارد مذکور از طریق رویت اسناد مثبته و بررسی مدارک و شواهد است. مسئولیت مکاتبات کمیته و هماهنگی های لازم بر عهده رئیس آن است.
تبصره ۲- مسئولیت ایجاد وحدت رویه در بررسی و تطبیق شرایط داوطلبان در سراسر کشور با هدف اجرای صحیح قانون و رعایت حقوق قانونی داوطلبان، بر عهده نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت است. روسای کمیسیون های نظارت نیز موظفند در انجام این مهم با وی همکاری نمایند.
تبصره ۳- انتصاب اعضا هیأت اجرایی در کمیته ممنوع است.
ماده ۹- کمیته موظف است پس از دریافت فهرست داوطلبان حداکثر ظرف یک ماه شرایط آنها برابر بندهای مقرر در ماده ۳این آیین نامه از مراجع ذی ربط استعلام نماید و مراجع مذکور موظفند جداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام نظر قطعی و نهایی خود را اعلام دارند. عدم اعلام نظر در مهلت مذکور به منزله نظر مثبت است.
تبصره ۱- انجام استعلام از مراجع چهارگانه در حدود وظایف قانونی آنها و شرایط مرتبط بوده و کمیته می بایست از ترتیب اثر دادن به اظهار نظرهای مبهم(از بیل به مصلحت نمی باشد، موافقت موقت، مشروط، یک ساله و جایز نیست)خودداری نماید. بدیهی است این ونه اظهار نظرها در رد صلاحیت داوطلبان تاثیری ندارد.
تبصره ۲- کمیته موظف است دلیل یا دلایل مستند رد صلاحیت داوطلب را به اطلاع وی برساند. شخص مذکور می تواند ظرف مدت یک هفته اعتراض خود را به همراه مدارک مثبته به کمیته تسلیم نماید.در صورت عدم تایید، رئیس کمیته موظف استظرف پانزده روز اعتراض وی را در کمیسیون مطرح نماید.
نظر کمیسیون در این خصوص قطعی و لازم الاجراست.
ماده ۱۰ -چنانچه تعداد داوطلبان تایید شده برابر یا بیشتر از تعداد اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره باشد، هیأت اجرایی می بایست نسبت به برگزاری انتخابات اقدام نماید، در غیر اینصورت کمیسیون می بایست نسبت به ادغام اتحادیه ذی ربط اقدام نماید.

برگزاری انتخابات
ماده ۱۱- هیأت اجرایی موظف است پس از دریافت فهرست داوطلبان تایید شده نسبت به فراخوان برگزاری انتخابات (حاوی تاریخ، ساعت و محل اخذ رأی، تعداد اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره و بازرس، اسامی داوطلبان حائز شرایط به ترتیب حروف الفبا) اقدام نماید.
تبصره – فراخوان انتخابات فقط به روش های ذیل مجاز است. (هر سه روش یا حداقل دو روش ).
الف- انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محلی.
ب- ابلاغ آگهی به کلیه اعضاء اتحادیه و اخذ امضاء آنها.
ج- ارسال پیامک برای کلیه اعضاء اتحادیه.
ماده ۱۲- اتحادیه موظف است فهرست اعضای دارای پروانه کسب و نشانی واحدهای صنفی آنان را یک هفته قبل از برگزاری انتخابات در اختیار هیأت اجرایی قرار دهد.
تبصره- در صورت درخواست داوطلبان، هیأت اجرایی موظف است فهرست مذکور را جهت انجام تبلیغات انتخاباتی، در اختیار آنان قرار دهد.
ماده ۱۳- وظایف هیأت اجرایی در روز برگزاری انتخابات:
صدور مجوز ورود به محل اخذ رأی برای برگزار کنندگان انتخابات.
جلوگیری از ورود افراد غیر صنفی و کارکنان اتحادیه و اتاق به محل اخذ رأی.(موارد استثنا با مجوز رئیس هیأت اجرایی می باشد.)
الصاق فهرست اسامی داوطلبان به همراه عکس آنها با خط درشت و خوانا به ترتیب حروف الفبا قبل از شروع رأی گیری در محل اخذ رأی.
تعیین صندوق تعرفه مجزا برای انتصاب اعضای هیأت مدیره و انتخاب بازرسان
باز و بسته و ممهور نمودن صندوق های رأی خالی قبل از شروع رأی گیری در خصوص جمع و تهیه صورتجلسه با امضای اعضای هیأت اجرایی در محل اخذ رأی.
تطبیق رأی دهندگان با فهرست اسامی اعضاء صنف با رویت اصل یا تصویر پروانه کسب و یا کارت شناسایی معتبر هنگام اخذ رأی و ووهور نمودن اصل پروانه کسب رأی دهندگان به مهر برجسته انتخابات، در انتخاباتی که در بیش از یک محل برگزار می گردد.
تبصره – وکالت دادن برای دادن رأی ممنوع است.
جلوگیری از هر گونه تبلیغاتی در ساختمان محل اخذ رأی و اخراج افراد متخلف از محل رأی گیری.
تبصره- در صورتی که به تشخیص هیأت اجرایی به دلیل تنش، عدم امنیت و یا بروز حوادث غیرمترقبه برگزاری انتخابات غیر ممکن باشد، می بایست با تمظیم صورتجلسه ای انتخابات را متوقف نموده و حداکثر ظرف بیست روز نسبت به تجدید روز رأی گیری اقدام گردد. تامین امنیت حوزه انتخابات با درخواست هیأت اجرایی بر عهده نیروی انتظامی خواهد بود.
تمدید ساعت رای گیری برای همان روز در صورت تشخیص هیأت اجرایی با تنظیم صورتجلسه.
باز نمودن صندوق، قرائت و شمارش آراء ماخوذه پس از پایان مهلت اخذ رأی و تنظیم صورتجلسه نهایی مشتمل بر تعداد آراء ماخوذه هر یک از داوطلبان در حضور آنان(در صورت درخواست آنها).
تبصره- ناظران مستقر در شعب فرعی موظفند پس از شمارش آراء ماخوذه نسبت به تنظیم صورتجلسه در دو نسخه اقدام و به همراه کلیه اوراق و مدارک انتخاباتی به شعبه اصلی منتقل نمایند.
اعلام نتیجه انتخابات مشتمل بر تعداد آراء ماخوذه به هریک از داوطلبان(در صورت تقاضای آنها).
ارسال صورتجلسه انتخابات مشتمل بر تعداد آراء ماخوذه به هر یک از داوطلبان(در صورت تقاضای آنها).

نحوه کیفیت و شمارش آرا
ماده ۱۴- نحوه و کیفیت شمارش آرا:
تعداد رأی دهندگان با آرا ماخوذه تطبیق و برگه های زاید بر تعداد تعرفه، به قید قرعه از کل برگ های رأی کسر می شود. اما چنانچه تعداد آرا ماخوذه کمتر از تعداد رأی دهندگان باشد نتیجه در صورتجلسه منعکس می شود.
در صورتی که اسامی نوشته شده در برگ رأی بیش از تعداد داوطلبان باشد، اسامی اضافه از آخر خوانده نمی شود.
در موارد ذیل برگه های رأی باطل لیکن جزأ آرا ماخوذه محسوب و مراتب در صورتجلسه قید و برگه های مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد.
الف) آرا ناخوانا
ب) آرا حاوی اسامی غیر از داوطلبان.
ج) آرا سفید ریخته شده در صندوق.
۴- در صورتی که نام یک داوطلب در برگه رأی مکرر نوشته شده باشد فقط یک رأی برای او محسوب می شود.
در صورت تساوی آرا دو یا چند نفر از داو طلبان، انتخاب افراد مورد نیاز از بین آنها با توافق ذینفعان در غیر اینصورت از طریق قرعه کشی توسط هیأت اجرایی در حضور آنان انجام می شود.
در صورتی که نام خانوادگی دو یا چند نفر از داوطلبان یکی باشد و در برگ رأی فقط نام خانوادگی قید گردیده مجموع این گونه آرا به طور مساوی بین داوطلبان هم نام تقسیم و در مورد رأی یا آرا باقی مانده غیر قابل تقسیم به حکم قرعه عمل خواهد شد.
ماده ۱۵- انتخابات در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضا رسمیت می یابد . در صورت نرسیدن به حد نصاب، هیأت اجرایی مکلف است مطابق مفاد ماده ۱۱ این آیین نامه، نسبت به فراخوان و برگزاری انتخابات نوبت دوم با نصاب یک چهارم حداکثر ظرف مدت بیست روز اقدام نماید و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، رأی گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم تکرار می گردد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب لازم کمیسیون موظف است نسبت به ادغام اتحادیه اقدام نماید.
ماده ۱۶- در صورت عدم اعتراض داوطلبان به نحوه برگزاری انتخابات ظرف سه روز کاری پس از انتخابات، هیأت اجرایی موظف است بلافاصله با دعوت کتبی از اعضای هیأت مدیره و تشکیل جلسه نسبت به تحویل اعتبار نامه های آنها(با امضای رئیس کمیسیون) و یا تعیین سمت بر اساس درخواست آنان رعایت ماده ۲۳ قانون و تبصره های ذیل آن اقدام نماید. بدیهی است در هیأت مدیره های هفت نفره سمت دو نفر آخر عضو هیأت مدیره است.
رسیدگی به شکایات
ماده ۱۷- رسیدگی به شکایات نسبت به نحوه برگزاری انتخابات:
چنانچه هر یک از داوطلبان نسبت به نحوه برگزاری انتخابات معترض باشند، می تو انند ظرف سه روز کاری پس از انتخابات شکایت خود را کتباً و با ذکر دلیل به کمیسیون تسلیم نمایند.
رئیس کمیسیون موظف است ضمن دستور توقف صدور اعتبار نامه منتخبین، موضوع را در کمیسیون مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را به شاکی ابلاغ نماید.
در صورت اعتراض شاکی به رأی کمیسیون، سازمان یا اداره صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت سه روز کاری شکایت شکاکی را به همراه گردش کار پرونده و مستندات آن از طریق سامانه الکترونیکی اصناف به دبیرخانه هیأت عالی نظارت منعکس نماید.
دبیرخانه هیأت عالی نظارت موظف است شکایت شاکی را ظرف مدت پانزده روز مورد بررسی و کارشناسی قرار داده و در صورت تشخیص دبیرخانه مبنی بر کفایت دلایل و مستندات موضوع را جهت تصمیم گیری در هیأت عالی نظارت مطرح نماید. در غیر اینصورت شاکی می تواند اعتراض خود را از طریق مراجع صالحه قضایی پیگیری نماید.

اسقاط شرایط اعضاء هیئت مدیره
ماده ۱۸- نحوه رسیدگی به اسقاط شرایط اعضاء هیأت مدیره:
چنانچه هر یک از اعضاء هیءت مدیره برابر اعلام کتبی هر یک از مراجع استعلام شونده در طول دوران تصدی، مواردی از شرایط مندرج در ماده ۳ این آیین نامه را از دست بدهد، مراتب به رئیس کمیسیون اعلام می گردد.
رئیس کمیسیون مراتب را بطور مستند به فرد ذینفع ابلاغ می نماید.
فرد معترض می تواند مدارک مثبته خود را ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ، به کمیسیون رائه نماید.
کمیسیون می بایست در اولین جلسه خود پس از ملاحظه اسناد و مدارک و استماع دفاعیه وی به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید، رأی کمیسیون قطعی و لازم الاجرا است. در صورت اسقاط شرایط مورد نظر، کمیسیون نسبت به جایگزینی علی البدل اقدام می نماید.
تبصره- با توجه به تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون، چنانچه هر یک از اعضا هیأت مدیره حسب ضرورت بخواهند واحد صنفی خود را حداکثر به مدت شش ماه تعطیل کنند، می بایست از طریق اتاق موافقت کمیسیون را اخذ نمایند در غیر اینصورت با رعایت تشریفات مربوطه مشمول اسقاط شرایط خواهند شد.

سایر مقررات
ماده ۱۹- در صورت عدم حضور هر یک از اعضا هیأت اجرایی، انتخابات تعطیل نمی گردد و عضو حاضر موظف است موضوع را به رئیس کمیسیون اعلام نماید تا نسبت به تعیین جایگزین اقدام گردد.
ماده ۲۰- پس از اتمام عمر قانونی هیأت مدیره و بازرس، هیأت اجرایی موظف است حداکثر ظرف سه روز با حضور اعضاء هیأت مدیره و بازرس جدید و قدیم نسبت به تحویل اموال اتحادیه اعم از منقول و غیر منقول و کلیه اسناد و مدارک طی صورتجلسه ای به هیأت مدیره جدید اقدام نماید.
ماده ۲۱- افراد صنفی به هیچ وجه نمی توانند تواماً عضو هیأت مدیره دو یا چند اتحادیه باشند
ماده ۲۲- کمیسیون موظف است برای انتخاب افراد جایگزین (موضوع تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون)
با حداقل یک و نیم برابر تعداد افراد مورد نیاز و با رعایت مقررات این آیین نامه نسبت به برگزاری انتخابات اقدام نماید.
ماده ۲۳- در صورت عدم تشکیل اتاق در شهرستان های جدیدالتاسیس، کمیسیون می تواند موقتاً افرادی را ار بین معتمدین صنفی به عنوان نماینده اتاق در هیأت اجرایی و کمیته تعیین نماید.
ماده ۲۴- در صورت احراز هر گونه قصور یا تقصیر اعضا هیأت اجرایی در ایفای وظایف محوله مخصوصاً برگزاری به موقع انتخابات که منجر به تضییع حقوق اشخاص گردد، برابر مقررات با افراد خاطی رفتار خواهد شد.
ماده ۲۵ – دبیرخانه هیأت عالی نظارت موظف است نسبت به تهیه فرم های مورد نیاز برای برگزاری انتخابات بطور یکسان اقدام و حداکثر ظرف مدت یکسال امکان رای گیری الکترونیکی را در سطح کشور فراهم آورد.
ماده ۲۶- این آیین نامه در اجرای تبصره ۳ ماده ۲۲ ۲۳ قانون نظام صنفی مصوب ۱۲/۶/۹۲ مشتمل بر ۲۶ ماده و ۱۹ تبصره تهیه و در جلسه مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ هیأت عالی نظارت تایید و در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت مورد تصویب قرار گرفت و از تاریخ تصویب، آیین نامه قبلی لغو می گردد.