ویژه های خبری

امروز : سه شنبه, ۱۷ تیر ۱۳۹۹

ماده ۱- بررسی، بازرسی و تهیه گزارش از عملکرد هیأت مدیره اتحادیه در حیطه وظایف محوله از جمله:
الف- نحوه صدور، تمدید تعویض و ابطال پروانه کسب در اتحادیه.
ب- نحوه اجرای ماده (۲۷) قانون نظام صنفی در خصوص اقدام اتحادیه برای جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب.
ج-نحوه اجرای ماده (۲۸) قانون نظام صنفی در خصوص اقدام اتحادیه برای تعطیلی موقت واحدهای صنفی دارای پروانه کسب.
د- امور مالی اعم از درآمد، هزینه و بودجه مصوب، وجوه دریافتی در ازای خدمات غیر موظف و کمک های دریافتی از اشخاص حقیقی و یا حقوقی و سایر موارد.
ﻫ- تشکیل کمیسیون ها، برگزاری دوره های آموزشی، اجرای مصوبات و بخشنامه های هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت.
و- بررسی نحوه وصول حق عضویت از افراد صنفی توسط اتحادیه
ز- بررسی نحوه و زمان واریز سهم بیس درصد از مبالغ دریافتی اتحادیه به حساب اتاق اصناف شهرستان و ایران.

الزامات بازرس

ماده ۲ – الزامات بازرس در هنگام ایفای وظایف خود :
الف- بازرس حق دخالت در امور اجرایی اتحادیه را ندارد.
ب- بازرس نمی تواند در معاملاتی که با اتحادیه یا به حساب اتحادیه انجام می گیرد بطور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع شود.
ج- بازرس مکلف است در صورت مشاهده هر گونه تخلف اعضاء هیأت مدیره در حیطه وظایف آنان، مراتب را به صورت مکتوب به هیأت مدیره اعلام نماید و چنانچه هیأت مدیره ترتیب اثر ندهد به ترتیب ابتدا موضوع را کتباً و محرمانه به اتاق اصناف و سپس به کمیسیون نظارت گزارش نماید.
د- بازرس مجاز به شرکت در جلسات هیأت مدیره بدون داشتن حق رأی می باشد.
ﻫ- بازرس مکلف است هر سه ماه یک بار گزارشی از نحوه انجام وظایف محوله هیأت مدیره(موضوع ماده ۱ این آیین نامه) را به اتاق اصناف ارائه نماید.

تکالیف اتحادیه
ماده ۳- هیأت مدیره اتحادیه مکلف است، اسناد، مدارک و اطلاعات مورد نیاز بازرس را در حدود وظایف اتحادیه در اسرع وقت در اختیار وی قرار دهد.
ماده ۴- هیأت مدیره اتحادیه، حق دخالت در امور مربوط به وظایف و اختیارات بازرس را ندارد و در صورت تخلف بازرس، اتحادیه می تواند موضوع را کتباً به اتاق اصناف اعلام نماید تا نسبت به رفع مشکل اقدام شود.
ماده ۵- هیأت مدیره اتحادیه مکلف است، در صورت نیاز بازرس به استفاده از نقطه نظرات کارشناس تخصصی با هماهنگی اتاق اصناف نسبت به تأمین کارشناس اقدام نماید.

تکالیف اتاق اصناف شهرستان و کمیسیون نظارت

ماده ۶- اتاق اصناف مکلف است، در صورت دریافت گزارش مبنی بر وقوع تخلف یا جرم توسط اعضاء هیأت مدیره اتحادیه مراتب را بررسی و گزارش آن را به صورت مکتوب و مستند حداکثر ظرف مدت یک هفته به کمیسیون نظارت منعکس نماید.
ماده ۷- در صورت استعفاء فوت، عزل، بیماری، حجر یا محرومیت از حقوق اجتماعی بازرس، اتاق اصناف مکلف است با هماهنگی کمیسیون نظارت نسبت به جایگزینی بازرس علی البدل اقدام نماید.
ماده ۸- اتاق اصناف مسئول نظارت بر عملکرد بازرس می باشد و در صورت احراز عدم توانایی وی در انجام وظایف محوله و یا احراز تخلف وی می بایست مراتب را بصورت مستند جهت رسیدگی به کمیسیون نظارت اعلام نماید.
تبصره- کمیسیون نظارت موظف است در صورتی که رسیدگی به تخلف در صلاحیت کمیسیون باشد مطابق درستورالعمل بند (ﻫ) ماده ۵۵ قانون نظام صنفی، به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. در غیر اینصورت مراتب را به مراجع ذی صلاح اعلام نماید.
ماده ۹- این آیین نامه در اجرای ماده ۲۳ قانون نظام صنفی مصوب ۱۲/۶/۹۲ مشتمل بر ماده ۹ و یک تبصره تهیه و در جلسه مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ هیأت عالی نظارت تایید و در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت مورد تصویب قرار گرفت.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید