ویژه های خبری

امروز : سه شنبه, ۰۲ مرداد ۱۴۰۳

به استناد بند 10 ماده 15 آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 22 و 23 قانون نظام صنفی (انتخابات هیأت مدیره و بازرس اتحادیه های صنفی ) انتخابات اتحادیه صنف آرایشگاههای مردانه شهرستان کرج در روز چهارشنبه مورخ 1402.12.02 از ساعت ۹ صبح لغایت 12 با حضور تعداد 376 نفر از مجموع 1016 نفر برگزار شد.

اسامی منتخبین اعضاء هیات مدیره اتحادیه به ترتیب آراء مأخوذه:

1_ جناب آقای حامد غنی پارسا با 208 رأی رئیس هیأت مدیره

2_ جناب آقای محمدامین حشمدار با 150 رأی نایب رئیس اول

3_ جناب آقای رضا عزیزی با 139 رأی نایب رئیس دوم

4_ جناب آقای مصطفی معماریان با 128 رأی دبیر

5_ جناب آقای محمد حسن نیازی پرشکوه با 122 رأی خزانه دار

جناب آقای یداله عزیزی و جناب آقای علی اکبر ربیعی به ترتیب با 102 و 85 رأی به عنوان عضو علی البدل  اول و دوم انتخاب شدند.

همچنین جناب آقای داود شایگان صدر با 182 رای به عنوان بازرس اصلی  و جناب آقای رامین حشمدار با 177 رأی عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.