ویژه های خبری

امروز : سه شنبه, ۰۲ مرداد ۱۴۰۳

به استناد بند 10 ماده 15 آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 22 و 23 قانون نظام صنفی (انتخابات هیأت مدیره و بازرس اتحادیه های صنفی ) انتخابات اتحادیه صنف کامیونداران و کمپرسی داران شهرستان کرج در روز دوشنبه مورخ 1402.12.14 از ساعت ۹ صبح لغایت 16 با حضور تعداد 762 عضو از مجموع 2142 عضو برگزار شد.

اسامی منتخبین اعضاء هیات مدیره اتحادیه به ترتیب آراء مأخوذه:

1_ جناب آقای مجید میرزائی با 440 رأی رئیس هیأت مدیره

2_ جناب آقای شاهپور میران بستان آباد با 243 رأی نایب رئیس اول

3_ جناب آقای علیرضا حاجی محمدی توران پشتی با 157 رأی نایب رئیس دوم

4_ جناب آقای حسن نیک نیاآبی بگلو با 151 رأی دبیر

5_ جناب آقای حسن جودی قره اونه با 133 رأی خزانه دار

6_جناب آقای مسعود بیات با 127 رأی عضو هیأت مدیره

7_جناب آقای صادق مرسلی خیاوی با 120 رأی عضو هیأت مدیره

جناب آقای عباس خور و جناب آقای عابدین سامع کریمی و جناب آقای علی مهدیان سلطان آبادی به ترتیب با 116 و 107 و 94 رأی به عنوان عضو علی البدل  اول و دوم و سوم انتخاب شدند.

همچنین جناب آقای محسن حسنی با 318 رأی به عنوان بازرس اصلی  و جناب آقای محمدحسین کاظمی با 204 رأی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.