ویژه های خبری

امروز : سه شنبه, ۰۲ مرداد ۱۴۰۳

در این همایش در خصوص استفاده از اسامی و عناوین فارسی در نامگذاری واحدهای صنفی بر اساس قوانین جاری کشور تاکید شد. منوری نایب رییس اول اتاق اصناف از متصدیان واحدهای صنفی درخواست کرد در نامگذاری واحدهای صنفی خود با رعایت قوانین ممنوعیت به کارگیری اسامی ، عناوین و اصطلاحات بیگانه در فرهنگ سازی پاسداشت زبان فارسی اهتمام ورزند. در ادامه این همایش از 15 واحد صنفی که از اسامی ایرانی استفاده نموده بودند تقدیر به عمل آمد.