ویژه های خبری

امروز : سه شنبه, ۰۲ مرداد ۱۴۰۳

خرد جمعی،مشارکت واتحاد،محوراصلی پیشبرد برنامه ها دراین اتحادیه است.
بهزاد جمالی پورصوفی،ضمن بیان مطلب فوق افزود:قانون نظام صنفی کشورمان با محور،اتحاد،همفکری،مشارکت و پیشبرد اموربه کمک وتوان هیات مدیره واعضای تحت پوشش صنف،تهیه وتدوین شده است.برهمین اساس،تمامی تصمیمات وبرنامه ها درتمامی تشکل های صنفی،ازجمله این اتحادیه،مبتنی برخرد جمعی بوده وبا تکیه برظرفیت های گروهی انجام می شود.به عبارتی دیگرمی توان گفت که رمزموفقیت وپویایی جامعه صنفی،انسجام وهمدلی افراد حاضر وفعال درآن است.
وی افزود:پیشبرد برنامه ها وانجام امورمحوله دراتحادیه ای مانند تعمیرکاران اتومبیل که متشکل ازچندین رسته شغلی بوده وخدمات گسترده ای را دربر دارد،بدون همفکری،اتحاد وهمدلی اعضای هیات مدیره امکان پذیرنیست.جمع پنج نفری هیات مدیره این اتحادیه ازگذشته تاکنون وتا جایی که بنده درخاطردارم،همواره به این اصل معتقد و پایبند بوده ایم .ناگفته نماند که اختلاف نظر وتفاوت دیدگاه بخشی از جریان کارهای گروهی است .اما باید توجه داشت که همین اختلاف نظرها،می تواند سرآغازی برای اجرای یک طرح و ایده جدید واصلاح یک روند اشتباه باشد.
صوفی افزود:حوزه فعالیت های این اتحادیه صنفی بسیارگسترده است ونمی توان مجموعه اقدامات و برنامه های آنرا دریک گفتگوی کوتاه مطرح کرد.اما اگربخواهیم به طورخلاصه به آن بپردازیم باید گفت که:ساماندهی ونظارت برفعالیت تمامی واحدهای صنفی تعمیرات ،سرویس وخدمات مرتبط با خودرو برعهده این اتحادیه صنفی است.برهمین اساس،تمامی افراد صنفی دربخش های تعمیرگاهی، صافکاری،نقاشی،جلوبندی،شیشه اتومبیل،کارواش،پارکینگ،اگزوزسازی،تعمیرات اکسل،نمایندگی های مجازخودرو،ملزم به اخذ پروانه کسب ازاین اتحادیه صنفی هستند.
نشانی این اتحادیه صنفی درکرج:میدان آزادگان،طبقه فوقانی بازار رضا.تلفن
تماس:32230210-026