ویژه های خبری

امروز : سه شنبه, ۰۲ مرداد ۱۴۰۳

محمدرضا چوپانی،عضوهیات رئیسه اتاق اصناف مرکزاستان البرزگفت:نقش وجایگاه اصناف درامراشتغالزایی،اساسی،مهم وتاثیر گذاراست.
وی افزود:براساس آمارهای موجود،حوزه اصناف وبازار،بیش ازنیمی ازمتقاضیان کار را به سمت خود جذب می کنند.این توانایی و پتانسیل یکی ازویژگی ها و وجه تمایزاصناف با دیگربخش هاست که ازنگاه کارشناسان اقتصادی وتحلیل گران مسائل دنیای تجارت همواره مورد توجه قرارگرفته است.
چوپانی افزود:نقش اصناف درحوزه های دیگری همچون امنیت،فرهنگ،سیاست،ورزش و...نیزبسیارتاثیرگذار وضروری است.ارتباط و تعامل سازنده میان اصناف ودیگرنهادها وسازمان های اجرایی ونظارتی،بسترمناسبی را برای پیشبرد برنامه ها وسیاست های کلی کشورفراهم آورده است.کما اینکه درطول سالهای گذشته چندین طرح بزرگ ملی بواسطه همکاری وهمراهی اصناف اجرایی شد.از دیگرعرصه های حضور ونقش اصناف که درتاریخ این سرزمین نقش بسته است،می توانیم به دفاع مقدس وحمایت همه جانبه بازاریان سراسرکشورازستادهای پشتیبانی جنگ اشاره داشته باشیم.
وی افزود:به رغم تمامی تلاش هاوخدماتی که ازاصناف به جامعه ارائه می گردد،حمایت درخور توجهی ازسوی دولت،نسبت به اصناف وجود ندارد.بویژه پس از شیوع کرونا و پیامدهای منفی آن در سطح بازار،این انتظاراز دولتمردان می رفت تا برنامه های جدی تری را برای حمایت از اصناف آسیب دیده از کرونا تدوین کنند که متاسفانه اینگونه نشد.
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف البرزخاطرنشان کرد:امیدواریم با شروع بکاردولت جدید، شاهد تحولات بزرگ درعرصه های اقتصادی کشورمان باشیم ودرآینده ای نه چندان دور،ازفشارمشکلات ونگرانی های بیشمارمردم عزیزمان که بیشتردر زمینه مسائل مالی و اقتصادیست ،کاسته شود.