ویژه های خبری

امروز : یکشنبه, ۰۴ مهر ۱۴۰۰

اجرای طرح های بازرسی از واحد های صنفی نانوایی و برخورد با هرگونه تخلف صنفی

پیرو دستور دادستان عمومی و انقلاب استان البرز درخصوص ساماندهی ونظارت جدی بر واحد های صنفی نانوایی درسطح شهر و برخورد با هرگونه تخلف شامل گرانفروشی،کم فروشی و فروش اجباری نان ،نشست فوق العاده با حضوراعضای هیات مدیره اتحادیه نانوایان و رئیس اتاق اصناف،برگزارشد.

درآغازاین نشست بهروزحصاری رئیس اتاق اصناف مرکزاستان البرزبا اشاره به دستوراکید دادستان مبنی برساماندهی و نظارت بیشتر بر روند فعالیت نانوایی های سطح شهر،گفت:ارزش واهمیت نان درسبد غذایی خانوارهای ایرانی برکسی پوشیده نیست .ازاین روهرگونه بی توجهی ،اهمال کاری وبی مبالاتی مسئولان و دست اندرکاران حوزه نان ،می تواند پیامدهای منفی فرهنگی و اجتماعی مانند شایعه و انتشاراخبارکذب ،نارضایتی عمومی و افزایش خودسرانه قیمت نان در پی داشته باشد .

وی افزود:به منظورپیشگیری ازانتشاراخبارغیر واقعی وبرخورد با واحدهای صنفی متخلف،طرح بازرسی ونظارت برعملکرد نانوایی های کرج واجرای مانورهای مشترک فرهنگی با موضوع ارشاد،راهنمایی و توجیه متصدیان واحد های صنفی باید دراولین فرصت توسط اتحادیه صنف نانوایان انجام شود.

حصاری افزود:دراجرای طرح بازرسی و نظارت از نانوایی های کرج،باید از تمامی امکانات وظرفیت های دراختیاروهمکاری بازرسان واحد بازرسی و نظارت اصناف و سازمان صمت استان البرزاستفاده گردد.

درادامه این نشست،موانع پیش روی نانوایی ها،افزایش سرسام آورهزینه های روزانه شامل حقوق کارگر،اجاره بهاء واحد صنفی، دارایی،بیمه و ... مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.درهمین رابطه مقررشد،پیگیری مطالبات وحقوق قانونی اعضای این صنف به طورجدی در دستورکارهیات مدیره اتحادیه ازطریق اتاق اصناف ومراجع ذیربط قرارگیرد.