ویژه های خبری

امروز : پنجشنبه, ۱۱ آذر ۱۴۰۰

اولین نشست توجیهی پیرامون تشکیل نهاد داوری با همراهی ومشارکت اتحادیه های صنفی با هدف بررسی و رسیدگی به پرونده های حقوقی وکاهش مراجعات شهروندان به شعب دادگاه ،امروز دوشنبه نوزدهم مهرماه سال جاری،با حضور روسای اتحادیه های صنفی کرج ،درمحل دادگستری استان البرز برگزارشد .
دراین نشست ظرفیت ویژه اتحادیه های صنفی و نحوه ی رسیدگی به دعاوی حقوقی و صنفی در کمیسیون های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات مطرح واستفاده ازتجربیات قضات بازنشسته و وکلای دادگستری بعنوان مشاورحقوقی اتحادیه های صنفی مورد تاکید قرار گرفت .
عباسی ،مدیرامور داوری ومیانجیگری دادگستری استان البرزدراین نشست با اشاره به تشکیل نهاد داوری ویژه اصناف دربرخی استان های کشورخاطرنشان کرد:برای دستیابی به اهداف وچشم اندازهای نهاد داوری،همکاری وهمراهی اتاق اصناف واتحادیه های صنفی برای راه اندازی وتشکیل آن ،ضرورت دارد
درجریان این نشست ،تبصره و مواد قانون نظام صنفی در حوزه رسیدگی به شکایات و حل دعاوی حقوقی وصنفی ،افزایش اطلاعات ومعلومات هیات مدیره واعضای کمیسیون های حل اختلاف و رسدیگی به شکایات اتحادیه های صنفی ازطریق برگزاری دوره های آموزشی ،چگونگی افزایش راندمان وبازدهی نهادهای داوری و دیگر موضوعات مربوطه ،مطرح ومورد بررسی قرارگرفت.