ویژه های خبری

امروز : سه شنبه, ۱۷ تیر ۱۳۹۹

تعاریف
ماده ۱-تعاریف
قانون: قانون نظام صنفی
هیأت: هیأت عالی نظارت
دبیرخانه: دبیر هیأت عالی نظارت
اتاق: اتاق اصناف ایران
اتحادیه : اتحادیه کشوری
هیأت مدیره: هیأت مدیره اتحادیه
بازرس: بازرس اتحادیه
داوطلبان: داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و بازرسان
انتخابات: انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه
هیأت اجرایی: هیأت اجرایی برگزاری انتخابات
کمیته: کمیته بررسی و تطبیق شرایط داوطلبان
ماده ۲- دبیرخانه مکلف است با همکاری اتاق، صنوف موضوع تبصره ۷ ماده ۲۱ قانون را شناسایی و جهت تایید به وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد نماید.
ماده ۳- در صورت تایید و موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت، دبیرخانه موظف است اقدامات لازم را برای برگزاری انتخابات و تشکیل اتحادیه به عمل آورد.
شرایط انتخاب کنندگان
ماده ۴-داشتن پروانه کسب دائم یا موقت(با رعایت تبصره ۲ ماده ۵ قانون)
تبصره- هر فرد صنفی در انتخابات دارای یک حق رأی می باشد، حتی در صورت داشتن بیش از یک پروانه کسب در همان صنف.
شرایط انتخاب کنندگان
ماده ۵-شرایط داوطلبان (هیأت مدیره و بازرسان) عبارت است از:
تابعیت جمهوری اسلامی ایران(با ارائه شناسنامه و تصویر آن)
اعتقاد و التزام به نظام جمهوری اسلامی ایران(با استعلام از وزارت اطلاعات)
نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر(با استعلام از مراجع ذی صلاح قضایی)
عدم ممنوعیت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشکستگی و افلاس(با استعلام از مراجع ذی صلاح قضایی)
عدم اعتیاد به مواد مخدر
عدم اشتهار به فساد(با استعلام از نیروی انتظامی).
داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیأت مدیره، (مدرک تحصیلی یا گواهی معتبر از اداره آموزش و پرورش).
حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال (با ارائه شناسنامه و یا تصویر آن)
داشتن پروانه کسب معتبر دائم (با ارائه تصویر پروانه کسب و استعلام از اتاق)
تبصره- پروانه کسب معتبر، مجوزی است که تاریخ اعتبار آن منقضی نگردیده، صاحب آن تغییر شغل نداده و واحد صنفی خود را به غیر واگذار و یا اجارخ نداده باشد، واحد صنفی فعال و مکان آن تغییر نیافته باشد.
۱۰-وثاقت و امانت(اصل بر برائت است مگر وجود مدرک مستندی مبنی بر فقدان و وثاقت و امانت)

هیأت اجرایی برگزاری انتخابات
ماده ۶- به منظور برگزاری انتخابات، هیأت اجرایی زیر نظر دبیر هیأت و با ترکیب نمایندگان دستگاههای زیر تشکیل و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر می باشد:
مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر خانه (به عنوان رئیس)
وزارت کشور
یکی از اعضای هیأت رئیسه اتاق به انتخابات هیأت رئیسه
تبصره۱- محل استقرار هیأت اجرایی در مرکز امور اصناف و بازگانان و دبیرخانه بوده و محل اخذ رأی نیز توسط هیأت اجرایی با همکاری اتاق اصناف ایران تعیین می گردد.
تبصره ۲- فراخوان ثبت نام از طریق انتشار آگهی در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار می باشد.
ماده ۷-داوطلبان حائز شرایط می بایست شخصاً با مراجعه به سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان ذی ربط نسبت به تکمیل پرسشنامه (مطابق الگوی دبیرخانه) و ارائه تصاویر پروانه کسب، شناسنامه، کارت ملی، مدرک تحصیلی . اصل آنها (جهت تطبیق ) به انضمام شش قطعه عکس ۶×۴ جهت ثبت نام اقدام نمایند.
تبصره۱- عضویت افراد در هیأت مدیره بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متماوب ممنوع می باشد.
تبصره ۲- افراد زیر نمی توانند در اولین انتخابات بعدی اتحادیه داوطلب شوند:
اعضای معزول هیأت مدیره.
اعضای هیأت مدیره یا داوطلبانی که استعفا و انصراف آنان موجب اخلال در برگزاری انتخابات شده است.
تبصره ۳-افراد موضوع تبصره ۶ ماده ۲۲ قانون در صورتی می توانند داوطلب شوند که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نمایند.ارائه مدرک رسمی پذیرش استعفا آنان پیش از شروع به کار در هیأت مدیره الزامی است.
ماده۸- دبیرخانه موظف است شش ماه قبل از پایان عمر قانونی اتحادیه، دستور برگزاری انتخابات اتحادیه مزبور را به هیأت اجاریی صادر نماید تا انتخابات در مهلت مقرر برگزار شود.
ماده ۹- دبیرخانه مکلف است ظرف مهلت بیست روز از طریق سازمان ها و ادارات صنعت، معدن و تجارت اتاق اصناف شهرستان در سراسر کشور موضوع تشکیل اتحادیه کشوری را به واحدهای صنفی مربوطه اعلام و از اعضای دارای پروانه کسب معتبر در رسته صنفی ذی ربط که دارای شرایط عضویت در هیأت مدیره اتحادیه کشوری مورد نظر می باشند برای ثبت نام، دعوت به عمل آورد.
ماده ۱۰- چنانچه تعداد داوطلبان عضویت در هیأت مدیره برای اتحادیه های صنفی دارای کمتر از هزار عضو کمتر از ده نفر و در اتحادیه های صنفی بیش از هزار عضو کمتر از پانزده نفر و تعداد داوطلبان بازرس کمتر از سه نفر باشد، هیأت اجرایی موظف است مهلت ثبت نام را حداکثر برای دو نوبت متوالی و هر نوبت به مدت ده روز تمدید و پس از پایان ثبت نام فهرست داوطلبان را برای بررسی به کمیته ارسال نماید.

کمیته بررسی و تطبیق شرایط داوطلبان
ماده ۱۱- به منظور بررسی و تطبیق شرایط داوطلبان، کمیته ای با ترکیب نمایندگان دستگاههای زیر تشکیل و تصمیمات آن با اکثریت آرا صورت می گیرد:
وزارت صنعت معدن و تجارت(به عنوان رئیس)
سازمان تعزیرات حکومتی
نیروس انتظامی جمهوری اسلامی ایران
دو نفر از اتاق (به انتخاب هیأت رئیسه ، مشروط بر اینکه خود نامزد انتخاب نباشد).
تبصره ۱- وظیفه این کمیته تطبیق شرایط مندرج در ماده ۳ این آیین نامه و حصول اطمینان از صحت موارد مذکور از طریق روی اسناد مثبته و بررسی مدارک و شواهد است. مسئولیت مکاتبات کمیته و هماهمگی های لازم بر عهده رئیس آن است.
تبصره ۲- در صورت درخواست رئیس کمیته، رؤسای سازمان های صنعت معدن و تجارت موظف است به همکاری در این خصوص خواهند بود.
ماده ۱۲-کمیته موظف است پس از دریافت فهرست داوطلبان حداکثر ظرف مدت یک ماه شرایط آنها را برابر بندهای مقرر در ماده ۳ آیین نامه از مراجع ذی ربط استعلام نماید و مراجع مذکور موظفند حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام، نظر قطعی و نهایی خود را اعلام دارند. عدم اعلام نظر در مهلت مذکور به منزله نظر مثبت است.
تبصره ۱- انجام استعلام از مراجع مربوطه در حدود وظاف قانونی آنها و شروط مرتبط بوده و کمیته می بایست از ترتیب اثر دادن به اظهار نظرهای مبهم (از قبیل به مصلحت نمی باشد، موافقت موقت، مشروط، یکساله و جایز نیست ) خود داری نماید. بدیهی است این گونه اظهار نظرها در رد صلاحیت داوطلبان تاثیری ندارد.
تبصره ۲- کمیته موظف است دلیل یا دلایل مستند رد صلاحیت داوطلب را به اطلاع وی برساند. شخص مذکور می تواند ظرف مدیت یک هفته اعتراض خود را به همراه مدارک مثبته به کمیته تسلیم نمای. کمیته ظرف مدت پانزده روز به موضوع رسیدگی می نماید نظر کمیته قطی و لازم الاجراست.
ماده ۱۳- چنانچه تعداد داوطلبان تایید شده برابر یا بیشتر از تعداد اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره اتحادیه باشد، هیأت اجرایی می بایست نسبت به برگزاری انتخابات اقدام نماید.


برگزاری انتخابات

ماده ۱۴- هیأت اجرایی موظف است پس از دریافت فهرست داوطلبان تایید شده نسبت به فراخوان برگزاری انتخابات(حاوی تاریخ، ساعت و محل اخذ رأی، تعداد اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره و بازرس، اسامی داوطلبان حائز شرایط به ترتیب حروف الفبا) اقدام نماید.
تبصره- فراخوان انتخابات از طریق انتشار آگهی در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار صورت می پذیرد.
ماده ۱۵- هیأت اجرایی موظف است فهرست اعضای دارای پروانه کسب و نشانی واحدهای صنفی آنان را از طریق اتاق و سامانه الکترونیکی اصناف تهیه نماید.
تبصره ۱- کلیه سازمان های صنعت معدن و تجارت و اتاق اصناف شهرستان ها موظفند حسب مورد هیأت اجرایی همکاری نمایند.
تبصره ۲- در صورت درخواست داوطلبان، هیأت اجرایی موظف است فهرست مذکور را جهت انجام تبلیغاتی، در اختیار آنان قرار دهد.
ماده ۱۶- وظایف هیأت اجرایی در روز برگزاری انتخابات:
صدور مجوز ورود به محل اخذ رأی برای برگزارکنندگان انتخابات.
جلوگیری از ورود افراد غیر صنفی و کارکنان اتحادیه و اتاق به محل اخذ رأی. (مورد استثناء با مجوز رئیس هیأت اجرایی می باشد.)
الصاق فهرست اسامی داوطلبان به همراه عکس آنها با خط درشت و خوانا به ترتیب حروف الفبا قبل از شروع رأی گیری در محل اخذ رأی.
تعیین صندوق و تعرفه مجزا برای انتخابات اعضای هیأت مدیره و انتخاب بازرسان.
باز و بسته و ممهور نمودن صندوق های رأی خالی قبل از شروع رأی گیری در حضور جمع و تهیه صورتجلسه با امضای اعضای هیأت اجرایی در محل اخذ رأی.
تطبیق رأی دهندگان با فهرست اسامی اعضاء صنف با رویت اصل یا تصویر پروانه کسب و یا کارت شناسایی معتبر هنگام اخذ رأی.
تبصره- وکالت برای دادن رأی ممنوع است.
جلوگیری از هرگونه تبلیغاتی در ساختمان محل اخذ رأی و اخراج افراد متخلف از محل رأی گیری.
تبصره – در صورتیکه به تشخیص هیأت اجرایی به دلیل تنش، عدم امنیت و یا بروز حوادث غیر مترقبه برگزاری انتخابات غیر ممکن باشد، می بایست با تنظیم صورتجلسه ای انتخابات را متوقف نموده و حداکثر ظرف بیست روز نسبت به تجدید روز رأی گیری اقدام گردد. تأمین امنیت حوزه انتخابات با درخواست هیأت اجرایی بر عهده نیروی انتظامی خواهد بود.
تمدید ساعت رای گیری برای همان روز در صورت تشخیص هیأت اجرایی با تنظیم صورتجلسه.
باز نمودن صندوق، قرائت و شمارش آرا مأخوذه پس از پایان مهلت اخذ رأی و تنظیم صورتجلسه نهایی مشتمل بر تعداد آراء ماخوذه هر یک از داوطلبان در حضور آنان(درصورت درخواست آنها)
اعلام نتیجه انتخابات مشتمل بر تعداد آراء مأخوذه به هر یک داوطلبان(در صورت تقاضای آنها)
ارسال صورتجلسه انتخابات به دبیرخانه، اتاق و اتحادیه حداکثر ظرف مدت سه روز پس از پایان شمارش آرا.

نحوه و کیفیت شمارش آرا
ماده ۱۷- نحوه و کیفیت شمارش آرا:
تعداد رأی دهندگان با آرا مأخوذه تطبیق و برگه های رأی زاید بر تعداد تعرفه، به قید قرعه از کل برگ های رأی کسر می شود. اما چنانچه تعداد آراء مأخوذه کمتر از تعداد رای دهندگان باشد نتیجه در صورتجلسه منعکس می شود.
در صورتی که اسامی نوشته شده در برگ رأی بیش از تعداد داوطلبان باشد، اسامی اضافه از آخر خوانده نمی شود.
در موارد ذیل برگه های رأی باطل لیکن جز آرا مأخوذه محسوب و مراتب در صورتجلسه قید و برگه های مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد.
الف)آرا نا خوانا
ب) آرا حاوی اسامی غیر از داوطلبان
ج) آرا سفید ریخته شده در صندوق
۴- در صورتی که نام یک داوطلب در برگه رأی مکرر نوشته شده باشد فقط یک رأی برای او محسوب می شود.
۵-در صورت تساوی آرا دو یا چند نفر از داوطلبان، انتخاب افراد مورد نیاز از بین آنها با تو افق ذینفعان و در غیر اینصورت از طریق قرعه کشی توسط هیأت اجرایی در حضور آنان انجام می شود.
در صورتی که نام خانوادگی دو یا چند نفر از داوطلبان یکی باشد و در برگ رأی فقط نام خانوادگی قید گردیده مجموع ایم گونه آرا به طور مساوی بین داوطلبان هم نام تقسیم و در مورد رأی یا آرا باقی مانده غیر قابل تقسیم به حکم قرعه عمل خواهد شد.
ماده ۱۸- انتخابات در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاأ رسمیت می یابد در صورت نرسیدن به حد نصاب، هیأت اجرایی مکلف است مطابق مفاد ماده ۱۱ این آیین نامه، نسبت به فراخوان و برگزاری انتخابات نوبت دوم با نصاب یک چهارم ظرف مدت بیست روز اقدام نماید و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، رأی گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم تکرار می گردد.
ماده ۱۹- در صورت عدم اعتراض داوطلبان به نحوه برگزاری انتخابات ظرف سه روز کاری پس از آن، هیأت اجرایی موظف است بلافاصله با دعوت کتبی از اعضای هیأت مدیره و بازرس، نسبت به تحویل اعتبار نامه های آنها(با امضای دبیر هیأت) و یا تعیین سمت بر اساس درخواست آنان با رعایت ماده ۲۳ قانون و تبصره های ذیل آن اقدام نماید. بدیهی است در هیأت مدیره های هفت نفره سمت دو نفر آخر عضو هیئت مدیره است.

رسیدگی به شکایات
ماده ۲۰- رسیدگی به شکایات داوطلبان نسبت به نحوه برگزاری انتخابات:
چنانچه هر یک از داوطلبان نسبت به نحوه برگزاری انتخابات معترض باشند، می توانند ظرف سه روز کاری پس از انتخابات شکایت خود را کتباً و با ذکر لیل به دبیرخانه تسلیم نمایند.
دبیر هیأت عالی نظارت موظف است ضمن دستور توقف صدور اعتبار نامه منتخبین، موضوع را با حضور اعضاء هیأت اجرایی مورد رسیدگی قرار داد و نتیجه را به شاکی ابلاغ نماید.
در صورت اعتراض شاکی، دبیرخانه موظف است شکایت واصله را ظرف مهلت پانزده روز بررسی و در صورت تشخیص کفایت دلائل و مستندات، موضوع را جهت اتخاذ تصمیم نهایی در هیأت مطرح نماید. در غیر اینصورت شاکی می تواند اعتراض خود را از طریق مراجع صالحه قضایی پیگیری نماید.
اسقاط شرایط اعضاء هیأت مدیره
ماده ۲۱ – نحوه رسیدگی به اسقاط شرایط اعضاء هیأت مدیره:
چنانچه هر یک از اعضاء هیأت مدیره برابر اعلام کتبی هر یک از مراجع استعلام شونده در طول دوران تصدی، مواردی از شرایط مندرج در ماده « ۵ » این آیین نامه را از دست بدهد، مراتب به دبیرخانه اعلام می گردد.
دبیرخانه مراتب را بطور مستند به فرد ذینفع ابلاغ می نماید.
فرد معترض می تواند مدارک مثبته خود را ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ به دبیرخانه ارائه نماید.
دبیرخانه پس از ملاحظه اسناد و مدارک و استماع دفاعیه وی به موضوع رسیدگی می نماید.
در صورت اعتراض شاکی به دبیرخانه و تشخیص کفایت دلائل مراتب جهت اتخاذ تصمیم نهایی در هیأت مطرح خواهد شد، بدیهی است در صورت اسقاط شرایط فرد مورد نظر، دبیرخانه نسبت به جایگزینی علی البدل اقدام می نماید.
تبصره- با توجه به تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون، چنانچه هر یک از اعضاء هیأت مدیره حسب ضرورت بخواهند واحد صنفی خود را حداکثر به مدت شش ماه تعطیل کنند، می بایست از طریق اتاق، موافقت کمیسیون شهرستان ذی ربط را اخذ نمایند. در غیر اینصورت با رعایت تشریفات مربوطه مشمول اسقاط شرایط انتخاب شوندگان خواهند شد.
ماده ۲۲- محل استقرار اتحادیه های کشوری شهر تهران بوده و در صورت نیاز با تایید اتاق اصناف ایران، اتحادیه کشوری می تواند نسبت به ایجاد دفاتری در سایر شهرستان های کشور اقدام نماید.
ماده ۲۳- وظایف و اختیارات اتحادیه های کشوری عبارت است از:
الف- صدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین و مقررات
ب- ارائه پیشنهاد برای تهیه و تنظیم و یا تغییر ضوابط صدور پروانه کشب و انواع پروانه های لازم مشاغل به اتاق اصناف ایران.
تبصره- ضوابط خاص داخلی اتحادیه های کشوری برای صدور پروانه کسب توسط دبیرخانه با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.
ج- اجرای مصوبات و بخشنامه های عیات عالی نظارت و اتاق اصناف ایران که در چارچوب قانون نظام صنفی به اتحادیه ها ابلاغ می گردد.
ﻫ- ابطال پروانه کسب و تعطیل محل کسب طبق مقررات قانون و اعلام آن به دبیرخانه
و-جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهایی که بدون پروانه کسب دایر شده است مطابق ماده ۲۷ قانون از طریق اتاق اصناف شهرستان مربوطه
ز- جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی که پروانه آنها به علی الباطل می گردد.
تبصره- پلمپ واحدهای صنفی با اعلام اتحادیه کشوری از طریق اتاق اصناف شهرستان مربوطه توسط نیروی انتظامی انجام خواهد شد.
ح- تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا پایان دی ماه هر سال به اتاق جهت رسیدگی و تصویب .
ط- تنظیم ترازنامه سال قبل و تسلیم آن تا پایان خرداد ماه هر سال به اتاق برای رسیدگی و تصویب
ی- تشکیل کمیسیون های رسیدگی به شکایت، حل اختلاف، بازرسی، فنی و آموزشی و سایر کمیسیون های مصوب هیأت
تبصره –تعداد اعضا کمیسیون مطابق تبصره یک بند ط ماده ۳۰ قانون بر اساس پیشنهاد اتحادیه و تصویب اتاق تعیین می گردد.
ک-ارائه پیشنهاد به منظور تعیین نرخ کالا و خدمات به اتاق اصناف ایران.
ماده ۲۴- منابع مالی اتحادیه های کشوری مطابق آیین نامه اجرایی ماده ۳۱ قانون نظام صنفی می باشد.
ماده ۲۵- مسئولیت نظارت بر عملکرد اتحادیه های کشوری بر عهده اتاق می باشد.
ماده ۲۶ – در صورتی که بر اثر استعفا، عزل و فوت، بیماری، حجر و یا محرومیت از حقوق اجتماعی، عضو یا اعضایی از هیأت مدیره اتحادیه با وجود جایگزینی علی البدل، آن هیأت از نصاب این ماده خارج شود، دبیرخانه مکلف است ظرف مدت شش ماه نسبت به برگزاری انتخابات برای تعیین اعضای جایگزینی اقدام کند، تا انجام انتخابات، افرادی از اعضای همان صنف که واجد شروط قانونی برای اداره امور اتحادیه باشند، توسط اتاق معرفی می گردند تا پس از تایید دبیرخانه به عنوان اعضای جایگزینی به عضویت اصلی یا علی البدل هیأت مدیره منصوب شوند . اگر کمتر از دو سال مدت ماموریت هیأت مدیره مانده باشد، مدت ماموریت اعضای جایگزین تا پایان مدت ماموریت هیأت مدیره ادامه خواهد یافت.
ماده ۲۷- این آیین نامه به استناد تبصره ۷ ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۲ مشتمل ۲۷ ماده و ۲۰ تبصره تهیه و در تاریخ ۲۰/۱۲/۹۲ به تایید هیأت عالی نظارت و در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده است. و از تاریخ تصویب آن آیین نامه قبلی لغو می گردد.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید