ویژه های خبری

امروز : سه شنبه, ۱۷ تیر ۱۳۹۹

تعاريف
ماده ۱- تعاريف :
قانون: قانون نظام صنفي.
مرجع صدور پروانه کسب: اتحاديه ¬هاي صنفي و دستگاه ¬هاي موضوع تبصره ذيل بند (م) ماده (۳۰) و تبصره (۳) ماده (۲۶) قانون، حسب مورد.
اماکن واجد شرايط استقرار چند واحد صنفي: مکاني¬ هايي که شرايط ضوابط خاص صدور پروانه کسب از جمله مجموع حداقل مساحت مورد نياز هر يک از واحدهاي صنفي را دارا باشند.


شرايط صدور و تمديد پروانه کسب

ماده۲- مرجع صدور پروانه کسب با رعايت مقررات آيين ¬نامه ماده (۱۲) قانون موظف به صدور و تمديد پروانه کسب متقاضيان مي¬باشد.

تبصره- معرفي مباشر براي هر متقاضي دريافت بيش از يک پروانه کسب الزامي است. مرجع صدور پروانه کسب موظف است براي فرد معرفي شده با رعايت ماده (۷) اين آيين¬نامه کارت مباشرت صادر نمايد.

ماده ۳- مرجع صدور پروانه کسب موظف است، ضمن خودداري از استعلام فردي و مکاني فعاليت مشابه و همگن، با هماهنگي مراجع استعلام شونده تصوير نسخه برابر اصل پاسخ استعلام ¬ها را اخذ و در پرونده متقاضي درج نمايد.


ساير مقررات

ماده۴ – کميسيون نظارت مي¬تواند متراژ مربوط به مشترکات از جمله تأسيسات و انبار واحدهاي صنفي مستقر
در اماکن موضوع اين آيين ¬نامه را از مجموع مساحت هر يک از رسته ¬هاي صنفي براي صدور پروانه کسب کاهش دهد.

ماده۵ – در صورت ابطال يکي از پروانه¬ هاي کسب صادره در اماکن موضوع اين آيين¬ نامه، طبق مقررات از ادامه همان فعاليت جلوگيري به عمل خواهد آمد.

ماده۶- هرگاه پلمب واحدهاي صنفي مستقر در اماکن موضوع اين آيين¬ نامه به نحو متعارف مقدور نباشد، نصب پلمب يا درج برگه پلمب در آن قسمت از تاسيسات و مستحدثاث که منحصراً به مناسبت نوع فعاليت مربوط داير و يا احداث شده است در حکم پلمب تلقي خواهد شد. کساني که پلمب يا لاک و مهر محل¬هاي تعطيل شده را بشکنند، محو کنند و يا محل¬هاي مزبور را به نحوي از انحاء براي کسب مورد استفاده قرار دهند، به مجازات¬هاي مقرر در تبصره (۲) ماده (۲۷) قانون محکوم خواهند شد.

ماده۷-مرجع صدور پروانه کسب موظف است با رعايت شرايط فردي مندرج در ماده (۳) آيين¬نامه ماده (۱۲) قانون براي فرد معرفي شده از سوي متقاضي، کارت مباشرت صادر نمايد. مدت اعتبار کارت مباشرت مطابق مدت پروانه کسب صادره خواهد بود. فرد صنفي مي¬تواند نسبت به عزل يا تغيير مباشر اقدام و مراتب را به مرجع مذکور اعلام نمايد.

تبصره- در هر صورت صاحب پروانه کسب مسئوليت ¬هايي که قانوناً به عهده صاحب پروانه کسب مي¬باشد را برعهده خواهد داشت.

ماده۸- مراحل صدور پروانه کسب و رسيدگي به شکايات متقاضيان مطابق آيين¬نامه اجرايي ماده(۱۲) قانون خواهد بود.

ماده ۹- اين آيين¬نامه در اجراي تبصره ۲ ماده ۳ قانون نظام صنفي مشتمل بر (۹) ماده و (۲) تبصره توسط دبيرخانه هيات عالي نظارت با همکاري اتاق اصناف ايران و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تهيه و در تاريخ ۱۲/۳/۱۳۹۴ به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيده است.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید